Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2414/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP MIỄN PHÍ CÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH XUẤT BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-VPUB ngày 10 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 278 đối tượng được cấp miễn phí Công báo của UBND tỉnh Sơn La xuất bản kể từ 01 tháng 10 năm 2016.

(Có danh sách kèm theo; mỗi cơ quan, đơn vị cấp 01 cuốn/kỳ, Trung tâm Công báo tỉnh cấp 02 cuốn/kỳ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo chịu trách nhiệm in, cấp phát Công báo của tỉnh cho các đối tượng có tên trong danh sách tại Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công báo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.NQ,18 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP MIỄN PHÍ CÔNG BÁO CỦA UBND TỈNH XUẤT BẢN
 (Kèm theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên đơn vị, đơn vị

Tổng cộng: 278 cơ quan, đơn vị

A

CẤP TỈNH

1

Sở Tư pháp

2

Đảng ủy Khối các doanh nghiệp

3

Phòng Bạn đọc - Văn phòng HĐND tỉnh

4

Bộ phận Lưu trữ - Văn phòng UBND tỉnh

5

Trung tâm Công báo

6

Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh

7

Hội Người mù tỉnh

8

Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

9

Trường Chính trị tỉnh

10

Thư viện tỉnh

B

CẤP HUYỆN

I

HUYỆN BẮC YÊN

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND Thị trấn

10

UBND xã Làng Chếu

11

UBND xã Song Pe

12

UBND xã Phiêng Côn

13

UBND xã Tà Xùa

14

UBND xã Xím Vàng

15

UBND xã Chim Vàn

16

UBND xã Pắc Ngà

17

UBND xã Hang Chú

18

UBND xã Phiêng Ban

19

UBND xã Chiềng Sại

20

UBND xã Mường Khoa

21

UBND xã Tạ Khoa

22

UBND xã Hồng Ngài

23

UBND xã Hua Nhàn

24

UBND xã Háng Đồng

25

Thư viện huyện

II

HUYỆN MAI SƠN

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND xã Mường Chanh

10

UBND xã Tà Hộc

11

UBND xã Mường Bằng

12

UBND xã Cò Nòi

13

UBND Thị trấn Hát Lót

14

UBND xã Chiềng Mung

15

UBND xã Chiềng Mai

16

UBND xã Chiềng Ban

17

UBND xã Chiềng Chung

18

UBND xã Mường Bon

19

UBND xã Chiềng Dong

20

UBND xã Chiềng Kheo

21

UBND xã Chiềng Lương

22

UBND xã Chiềng Ve

23

UBND xã Chiềng Sung

24

UBND xã Nà Ớt

25

UBND xã Phiêng Cằm

26

UBND xã Phiêng Pằn

27

UBND xã Hát Lót

28

UBND xã Chiềng Nơi

29

UBND xã Chiềng Chăn

30

UBND xã Nà Bó

31

Thư viện huyện

III

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND Thị trấn Mộc Châu

10

UBND Thị trấn Nông trường

11

UBND xã Phiêng Luông

12

UBND xã Chiềng Hắc

13

UBND xã Hua Păng

14

UBND xã Tân Lập

15

UBND xã Chiềng Sơn

16

UBND xã Lóng Sập

17

UBND xã Chiềng Khừa

18

UBND xã Tân Hợp

19

UBND xã Quy Hướng

20

UBND xã Tà Lại

21

UBND xã Nà Mường

22

UBND xã Đông Sang

23

UBND xã Mường Sang

24

Thư viện huyện

IV

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Văn phòng huyện ủy

2

Ban Tổ chức

3

Ban Tuyên giáo

4

Ban Dân vận

5

Ủy ban Kiểm tra

6

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

7

UBND Thị trấn Ít Ong

8

UBND xã Ngọc Chiến

9

UBND xã Chiềng Công

10

UBND xã Chiềng Lao

11

UBND xã Mường Bú

12

UBND xã Chiềng Muôn

13

UBND xã Chiềng Hoa

14

UBND xã Pi Toong

15

UBND xã Nặm Pặn

16

UBND xã Mường Chùm

17

UBND xã Mường Trai

18

UBND xã Chiềng San

19

UBND xã Nặm Giôn

20

UBND xã Chiềng Ân

21

UBND xã Tạ Bú

22

UBND xã Hua Trai

23

Thư viện huyện

V

HUYỆN PHÙ YÊN

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND Thị trấn huyện lỵ

10

UBND xã Mường Cơi

11

UBND xã Quang Huy

12

UBND xã Suối Bau

13

UBND xã Tân Phong

14

UBND xã Nam Phong

15

UBND xã Đá Đỏ

16

UBND xã Huy Bắc

17

UBND xã Huy Hạ

18

UBND xã Tường Thượng

19

UBND xã Huy Tường

20

UBND xã Gia Phù

21

UBND xã Tường Phù

22

UBND xã Mường Lang

23

UBND xã Tường Hạ

24

UBND xã Tường Tiến

25

UBND xã Tường Phong

26

UBND xã Suối Tọ

27

UBND xã Kim Bon

28

UBND xã Sập Xa

29

UBND xã Huy Thượng

30

UBND xã Huy Tân

31

UBND xã Mường Thải

32

UBND xã Bắc Phong

33

UBND xã Tân Lang

34

UBND xã Mường Do

35

UBND xã Mường Bang

36

Thư viện huyện

VI

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND thị trấn

10

UBND xã Đứa Mòn

11

UBND xã Mường Lầm

12

UBND xã Chiềng Sơ

13

UBND xã Mường Sai

14

UBND xã Mường Cai

15

UBND xã Chiềng Khoong

16

UBND xã Chiềng Phung

17

UBND xã Nậm Mằn

18

UBND xã Mường Hung

19

UBND xã Nậm Ty

20

UBND xã Yên Hưng

21

UBND xã Nà Nghịu

22

UBND xã Bó Sinh

23

UBND xã Chiềng Cang

24

UBND xã Chiềng Khương

25

UBND xã Pú Bầu

26

UBND xã Huổi Một

27

UBND xã Chiềng En

28

Thư viện huyện

VII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND xã Mường Lèo

10

UBND xã Mường Và

11

UBND xã Sam Kha

12

UBND xã Mường Lạn

13

UBND xã Sốp Cộp

14

UBND xã Púng Bánh

15

UBND xã Nậm Lạnh

16

UBND xã Dồm Cang

17

Thư viện huyện

VIII

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND xã Cà Nàng

10

UBND xã Mường Chiên

11

UBND xã Chiềng Khay

12

UBND xã Mường Giôn

13

UBND xã Pá Ma Pha Khinh

14

UBND xã Chiềng Ơn

15

UBND xã Chiềng Bằng

16

UBND xã Mường Giàng

17

UBND xã Chiềng Khoang

18

UBND xã Mường Sại

19

UBND xã Nặm Ét

20

Thư viện huyện

IX

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Ban Dân vận

2

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

3

UBND xã Long Hẹ

4

UBND xã Co Tòng

5

UBND xã Thôm Mòn

6

UBND xã Chiềng Pha

7

UBND xã Chiềng Ly

8

UBND xã Bon Phặng

9

UBND xã Tông Lạnh

10

Thư viện huyện

X

THÀNH PHỐ SƠN LA

1

Văn phòng thành ủy

2

Ban Tổ chức

3

Ban Tuyên giáo

4

Ban Dân vận

5

Ủy ban Kiểm tra

6

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố

7

Thư viện thành phố

XI

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND Thị trấn Yên Châu

10

UBND xã Chiềng On

11

UBND xã Phiêng Khoài

12

UBND xã Yên Sơn

13

UBND xã Lóng Phiêng

14

UBND xã Chiềng Tương

15

UBND xã Chiềng Hặc

16

UBND xã Tú Nang

17

UBND xã Sập Vạt

18

UBND xã Mường Lựm

19

UBND xã Chiềng Khoi

20

UBND xã Viêng Lán

21

UBND xã Chiềng Pằn

22

UBND xã Chiềng Sàng

23

UBND xã Chiềng Đông

24

Thư viện huyện

XII

HUYỆN VÂN HỒ

1

Bí thư huyện ủy

2

Phó Bí thư huyện ủy

3

Văn phòng huyện ủy

4

Ban Tổ chức

5

Ban Tuyên giáo

6

Ban Dân vận

7

Ủy ban Kiểm tra

8

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

9

UBND xã Chiềng Khoa

10

UBND xã Chiềng Xuân

11

UBND xã Chiềng Yên

12

UBND xã Liên Hòa

13

UBND xã Loóng Luông

14

UBND xã Mường Men

15

UBND xã Mường Tè

16

UBND xã Song Khủa

17

UBND xã Suối Bàng

18

UBND xã Tân Xuân

19

UBND xã Tô Múa

20

UBND xã Vân Hồ

21

UBND xã Xuân Nha

22

UBND xã Quang Minh

23

Thư viện huyện