Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm, 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 1171/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đ án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện, Bảo him xã hội cấp huyện được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái (có phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh cập nhật đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết cụ thể ca từng thủ tục hành chính đã được Phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, có trách nhiệm cung cấp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức niêm yết công khai trực tiếp tại Bộ phận Phục vụ hành chính công, Cổng dịch vụ công, trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và trên Trang thông tin điện tử cấp huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bảo him xã hội tỉnh; Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công t
nh;
- C
ng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN: CÔNG AN CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN

TT

Tên phụ lục

Sng TTHC

Trang

1

Phụ lục s01: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện

07

 

2

Phụ lục số 02: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

01

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN CẤP HUYỆN ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

 

1

Cp, cp lại, đi Chứng minh nhân dân (9 s)

 

Lĩnh vực Cp, quản lý căn cưc công dân

 

2

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

3

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

4

Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân

 

5

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dliệu quốc gia về dân cư

 

6

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

Lĩnh vc thc hin chính sách bảo him xã hi

 

 

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác