Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THC HIỆN TI TRUNG TÂM PHC VHÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu t chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tnh Yên Bái thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Yên Bái (có phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hp với Công an tnh, Bảo hiểm xã hội tnh cập nhật đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết cụ thể của từng thủ tục hành chính đã được Phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, tổ chức niêm yết công khai trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT.T
nh ủy; TT.HĐND tnh;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công
tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN: CÔNG AN TỈNH, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên phụ lục

Số lượng TTHC

Trang

1

Phụ lục số 01: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

08

 

2

Phụ lục số 02: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh

04

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Cp, quản lý chng minh nhân dân

 

1

Cp, cp lại, đi Chứng minh nhân dân (9 s)

 

Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân

 

2

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

3

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

4

Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân

 

5

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

6

Xác nhận sChứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quc gia về dân cư

 

7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

 

Lĩnh vực Đăng ký quản lý con dấu

 

8

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đi với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

 

Lĩnh vc thc hin chính sách bảo hiểm xã hi

 

3

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đi với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

 

Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

 

4

Cấp lại, đổi, điều chnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo him y tế (Thực hiện đi với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)