Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ NHỮNG THIỆT HẠI DO LŨ LỤT HÀNG NĂM GÂY RA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để nắm tình hình kịp thời và chính xác về những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra, theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra, nhằm thu thập, phản ánh kịp thời và chính xác các thiệt hại về các mặt của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 2. - Chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra phải bảo đảm thu thập những chỉ tiêu sau đây:

- Thiệt hại về người,

- Thiệt hại về tài sản, vật tư, hàng hoá.

- Thiệt hại về diện tích trồng trọt , các loại cây trồng và gia súc.

Điều 3. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải sử dụng bộ máy thống kê sẵn có để tổng hợp số liệu và tình hình, lập các biểu báo cáo về những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra.

Điều 4. – Giao cho Tổng cục Thống kê thống nhất ban hành một biểu mẫu báo cáo thống kê theo nguyên tắc đơn giản, và hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế về thiệt hại do lũ lụt gây ra mà bổ sung biểu mẫu báo cáo cho thích hợp.

Điều 5. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và các ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 241-TTg năm 1971 quy định chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại do lũ lụt hàng năm gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 241-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/09/1971
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Lê Thanh Nghị
  • Ngày công báo: 02/09/1971
  • Số công báo: Số 15
  • Ngày hiệu lực: 16/09/1971
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản