Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TTr-STC ngày 18 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Hội đồng giám sát xổ số của tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hà TH./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định cơ chế hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Hội đồng giám sát xổ số, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Kạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

1. Hội đồng giám sát xổ số thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Quy chế này.

Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính), Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn.

2. Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

- Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ số và ba (03) ủy viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự;

- Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số nhất trí. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty TNHH MTV xổ số.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số và các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Phê duyệt việc thành lập Ban giám sát xổ số ở cấp huyện, thành phố theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 76/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính;

- Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 76/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính;

- Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

Điều 5. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số

- Tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện.

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quyền hạn của các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số

Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 7. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công, xổ số bóc biết kết quả ngay.

- Giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cần thiết Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên.

- Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựng bóng trước khi lấy bóng đưa vào sử dụng quay số mở thưởng.

- Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thỏa mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định.

- Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng.

- Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng được sử dụng để quay số mở thưởng.

- Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng).

- Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước tổ chức quay số mở thưởng.

- Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng.

- Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn thực hiện trả thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng.

- Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết).

- Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

+ Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc.

+ Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số.

+ Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đã thông báo của Công ty xổ số kiến thiết.

+ Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

+ Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng.

+ Trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

- Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

Điều 8. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số

Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

2. Quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số

Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng.

Điều 9. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi

1. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số

- Đối với xổ số truyền thống:

+ Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

+ Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi.

+ Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định.

+ Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty Xổ số kiến thiết, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn lập.

- Đối với xổ số lô tô thủ công:

+ Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty xổ số kiến thiết lập.

+ Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống vé hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau đã khi thu hồi.

Riêng đối với đại lý xổ số tại các huyện việc giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm trên cơ sở bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn lập.

+ Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống vé hoặc phân lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi đưa vào lưu trữ.

+ Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi).

+ Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng loại giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ sở chính và đại lý xổ số xa các điểm thu hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công trong kỳ, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

- Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc):

+ Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành.

+ Giám sát việc vô hiệu hóa vé đã thu hồi theo đúng quy định.

+ Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.

2. Quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số Bắc Kạn không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

+ Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định.

+ Cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số không có số dự thưởng.

+ Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay sau khi nhận vé bán (mua đứt bán đoạn).

- Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng Giám sát xổ số, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Sở Tài chính giúp UBND tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới thì phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của xổ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.