Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 296/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2020” THỰC HIỆN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nhiệm vụ tại Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 (Quyết định 296), cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ một số nhiệm vụ do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là đơn vị chủ trì, cụ thể:

- Nhiệm vụ số thứ tự 13: “Xây dựng chương trình khung đào tạo GVMN trình độ cao đẳng văn bằng 2”;

- Nhiệm vụ số thứ tự 14: “Xây dựng chương trình khung đào tạo GVMN trình độ đại học liên thông từ cao đẳng”;

- Nhiệm vụ số thứ tự 15: “Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo GVMN trình độ cao đẳng văn bằng 2”;

- Nhiệm vụ số thứ tự 16: “Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo GVMN trình độ đại học liên thông từ cao đẳng”;

- Nhiệm vụ số thứ tự 17: “Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo GVMN trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp.

2. Hủy bỏ một nhiệm vụ do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì, cụ thể:

Nhiệm vụ số thứ tự 22: “Tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản khoảng 5 ngày (dự kiến 5 - 7 người)”.

3. Sửa đổi sản phẩm dự kiến tại một số nhiệm vụ do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý là đơn vị chủ trì, cụ thể:

- Sửa đổi sản phẩm dự kiến tại nhiệm vụ theo số thứ tự 24 (trong Phụ lục Quyết định 296 đã ghi: “03 Hội nghị tập huấn 3 miền Bắc Trung Nam”) thành: “Khóa tập huấn qua mạng”;

- Sửa đổi sản phẩm dự kiến tại nhiệm vụ theo số thứ tự 26 (trong Phụ lục Quyết định 296 đã ghi: “01 Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án; 01 Hội thảo rà soát, đánh giá việc thực hiện một năm triển khai Đề án”) thành: “Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị có nhiệm vụ hủy bỏ có trách nhiệm hoàn trả kinh phí theo quy định; các đơn vị có nhiệm vụ sửa đổi có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để thẩm định. Các nhiệm vụ khác không có trong khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này thực hiện theo đúng Quyết định số 296, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án;
- Website: Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, NGCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020 thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 2401/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản