Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2023/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2018/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010; Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường Đô thị; Thông tư số 16/2009/TT- BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015; Thông tư số 39/2021/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 39/TTr- SGTVT ngày 14 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục 4, 5 của Quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường Đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với hệ thống đường quốc lộ ủy thác, đường địa phương được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.”

2. Sửa đổi, bổ sung tên mục 1 và Điều 5 như sau:

“Mục 1. CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU VÀ BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 5. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và biển quảng cáo tạm thời, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu và biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường Đô thị

1. Công trình thiết yếu và biển quảng cáo tạm thời xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường Đô thị trước khi phê duyệt thiết kế phải được cơ quan quản lý đường bộ theo khoản 2 Điều này chấp thuận xây dựng công trình, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp giấy phép thi công xây dựng công trình.

2. Thẩm quyền chấp thuận xây dựng và cấp giấy phép thi công

a) Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền:

Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng và cấp giấy phép thi công đối với hệ thống đường tỉnh được giao quản lý (trừ đoạn tuyến đường tỉnh qua Đô thị do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý).

Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận xây dựng và cấp giấy phép thi công đối với hệ thống đường huyện, đường Đô thị, đường tỉnh qua Đô thị trên địa bàn huyện được giao quản lý.

b) Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện được sử dụng con dấu của cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

c) Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế.

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình thiết yếu và biển quảng cáo tạm thời không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất an toàn giao thông; trước khi thi công phải được cơ quan quản lý đường bộ theo khoản 2 Điều này bàn giao mặt bằng và nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành việc xây dựng.

Trường hợp đường bộ được xây mới, nâng cấp, cải tạo, trước khi xây dựng phải thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình thiết yếu và biển quảng cáo tạm thời biết để có giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình đó.

4. Khoảng cách lắp đặt biển quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ phải đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

5. Trường hợp Chủ đầu tư là cơ quan quản lý đường bộ tại khoản 2 Điều này hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ thì không phải đề nghị cấp giấy phép thi công nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

6. Trường hợp đề nghị chấp thuận xây dựng, phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt và đã có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thì đề nghị cơ quan quản lý đường bộ tại khoản 2 Điều này chấp thuận xây dựng, phương án tổ chức giao thông đồng thời với cấp giấy phép thi công và điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp với giấy phép thi công.”

3. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Quy định về đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

1. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh bao gồm các loại:

a) Đường huyện, đường xã, đường Đô thị, đường thôn, đường xóm;

b) Đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường cụm công nghiệp, đường khu dân cư mới, đường khu Đô thị, đường cụm dân cư, đường từ các dự án thương mại, dịch vụ được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, đường nối trực tiếp từ công trình đơn lẻ (trừ nhà ở);

c) Đường dẫn ra, vào trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu;

d) Đường gom, đường nối từ đường gom.

2. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT được Sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật.

3. Đường nhánh xây mới đấu nối vào đường tỉnh, điểm đấu nối phải được Sở Giao thông vận tải chấp thuận vị trí từ khi lập quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đường nhánh đấu nối vào dự án đường tỉnh xây mới, nâng cấp, cải tạo, nắn chỉnh tuyến, xây dựng tuyến tránh từ bước lập dự án, cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị dự án căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt xác định vị trí, hình thức nút giao (nút giao khác mức liên thông, trực thông, nút giao cùng mức), quy mô nút giao giữa đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh đồng thời gửi phương án thiết kế, tổ chức giao thông xin ý kiến Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tuyến đi qua chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường tỉnh

1. Trước khi xây dựng đường nhánh mới, nâng cấp, cải tạo đấu nối vào đường tỉnh, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đề nghị Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông (trừ dự án do Sở Giao thông vận tải chủ trì thẩm định hoặc phê duyệt thiết kế).

2. Trường hợp đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và có biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án đề nghị Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đồng thời với cấp giấy phép thi công đấu nối vào đường tỉnh và thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế phù hợp với giấy phép thi công.”

5. Bổ sung khoản 6 Điều 8 như sau:

“6. Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông, lưu giữ hồ sơ của các nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh và gửi văn bản chấp thuận thiết kế, cấp giấy phép thi công về đơn vị quản lý, duy tu công trình đường bộ để cập nhật thông tin bổ sung vào hồ sơ quản lý tuyến đường theo quy định của pháp luật.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Đấu nối đường nhánh vào đường huyện, đường Đô thị, đường tỉnh qua Đô thị

1. Đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường Đô thị, đường tỉnh qua Đô thị được giao quản lý, trước khi xây dựng phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận vị trí đấu nối.

2. Việc chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường Đô thị, đường tỉnh qua Đô thị được giao quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 7 quy định này.”

7. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 11 và khoản 1 Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông

1. Các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường phải nộp phí theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.”

8. Bổ sung Điều 11a Mục 4, Chương II như sau:

“Mục 4. SỬ DỤNG, KHAI THÁC ĐẤT TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Điều 11a. Sử dụng, khai thác đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

1. Sử dụng, khai thác đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP được Sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP được Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP.

2. Trong phạm vi chồng lấn giữa hành lang bảo vệ công trình đường bộ, công trình đường sắt, đường thủy, công trình thủy lợi việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phải có sự thỏa thuận, phối hợp giữa các ngành có liên quan trước khi thực hiện, cụ thể:

a) Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với đường sắt, thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

b) Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang công trình thủy lợi thực hiện theo quy định khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

Trường hợp kênh thủy lợi đã tồn tại sát với phần đất của đường bộ và không đảm bảo khoảng cách theo quy định khoản 3 Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, khi nâng cấp, cải tạo kênh thủy lợi phải được thống nhất của cơ quan quản lý đường bộ và thủy lợi.

3. Khai thác, sử dụng tạm thời đất trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ có liên quan đến công trình an ninh, quốc phòng liền kề, ngoài ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận, phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 7, 8 Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, h và bổ sung điểm i khoản 1 như sau:

“a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ ủy thác và đường tỉnh được giao quản lý (trừ đoạn tuyến đường tỉnh qua Đô thị giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý), quản lý thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.”

“b) Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ các hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý theo Quy định này.”

“h) Chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý.”

“i) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a và bổ sung điểm d khoản 7 như sau:

“a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường Đô thị, đường tỉnh qua Đô thị được giao quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và khoản 4 Điều 31 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.”

“d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 như sau:

“a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường xã, hệ thống đường trong khu Đô thị, khu dân cư được giao quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và khoản 5 Điều 31 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.”

10. Sửa đổi, bổ sung phụ lục 4, phụ lục 5 như sau:

“Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống quốc lộ ủy thác, đường tỉnh theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này”

Điều 2. Bãi bỏ cụm từ và một số khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

1. Bỏ cụm từ “đặt tên đường xã” tại tên Điều 4 và tên khoản 3 Điều 4.

2. Bãi bỏ Điều 3; điểm b khoản 3 Điều 4; khoản 2 Điều 8; Điều 13.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ pháp chế các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Ban của Đảng, các Ban của HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, các phòng;
- Lưu: VT, KTNHiếu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ô Pích

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG HỆ THỐNG QUỐC LỘ ỦY THÁC, ĐƯỜNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

Cấp kỹ thuật Quy hoạch

Phạm vi xác định đất bảo vệ kết cấu đường bộ

Ghi chú

Khoảng cách từ tim ra mỗi bên chưa bao gồm Btaluy (m)

Bnền/2 (m)

Brãnh (m)

Btaluy (m)

Phần đất bảo vệ, bảo trì (m)

Phần đất hành lang ATĐB (m)

I

Quốc lộ

 

 

292

 

-

 

 

 

 

 

 

1

QL.1

Cầu Lường

Tân Dĩnh

20

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km 94+400 (Cầu Lường, Quang Thịnh)

Km97+050 (Quang Thịnh giáp ranh TT Kép)

2,65

CấpIII

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km97+050 (Quang Thịnh giáp ranh TT Kép)

Km100+100 (Hương Lạc)

3,05

Đô thị

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch Đô thị TT Kép mở rộng, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=6+6=12m

 

 

Đoạn

Km100+100 (Hương Lạc)

Km104+500 (TT Vôi)

4,4

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km104+500 (TT Vôi )

Km109+400 (Tân Dĩnh)

4,9

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Vôi, mặt cắt (B-B): L=Bhè+Bmặt+Bhè=5+18+6=29m

 

 

Đoạn

Km109+400 (Tân Dĩnh)

Km114+400 (Tân Dĩnh)

5

Đô thị

29

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Vôi, mặt cắt (B-B) L=Bhè + Bmặt + Bhè = 5+18+6= 29m

 

2

QL.17

Yên Dũng

Tam Kha

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km51+700 (cầu Yên Dũng)

Km54+600 (TT Nham Biền)

2,9

Đô thị, KCN

27,75

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Neo mở rộng, mặt cắt 2-2: L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè =0,75+10,5+1,5+9+6=27,75m

 

 

Đoạn

Km54+600 (TT Nham Biền)

Km55+750 (Yên Lư)

1,15

Đô thị

16

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Neo mở rộng, mặt cắt (1-1): L=Bdpc/2+Bmặt/2+ Bhè=1+9+6=16m

 

 

Đoạn

Km55+750 (Yên Lư)

Km55+830 (Yên Lư)

0,08

Hiện trạng

14,75

11,25

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km55+830 (Yên Lư)

Km56+780 (Tiền Phong)

0,91

Đô thị

16

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Neo mở rộng, mặt cắt (1-1): L=Bdpc/2+Bmặt/2+ Bhè=1+9+6=16m

 

 

Đoạn

Km56+780 (Tiền Phong)

Km56+860 (Tiền Phong)

0,08

Hiện trạng

14,75

11,25

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km56+860 (Tiền Phong)

Km62+800 (Nội Hoàng)

5,94

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TP Bắc Giang, mặt cắt (D-D): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=1,5+10,5+6=18m

 

 

Đoạn

Km62+800 (Song Khê)

Km65+400 (Cầu Vượt đường sắt, xã Tân Mỹ)

2,6

Đô thị

20

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TP Bắc Giang, mặt cắt (D-D): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=1,5+10,5+8=20m

 

 

Đoạn

Km65+400 (Cầu Vượt đường sắt, xã Tân Mỹ)

Km67+400 (Phố Mỹ Độ)

2,0

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo hiện trạng: L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km67+400 (Phố Mỹ Độ)

Km71+350 (Quế Nham)

3,95

Đô thị

12,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo hiện trạng: L=Bmặt/2+Bhè=6,5+6=12,5m

 

 

Đoạn

Km71+350 (Quế Nham)

Km71+500 (Quế Nham)

0,15

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km71+500 (Quế Nham)

Km72+00 (Giáp ranh xã Nghĩa Trung)

0,5

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km72+00 (Giáp ranh xã Nghĩa Trung)

Km73+800 (Giáp ranh xã Nghĩa Trung)

1,8

Đô thị

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo mặt cắt: L=Bmặt/2+Bhè = 6+6=12m

 

 

Đoạn

Km73+800 (Giáp ranh xã Nghĩa Trung)

Km77+900 (Giáp ranh TT Cao Thượng)

4,1

Đô thị

16

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Việt Lập, mặt cắt (C-C): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè = 1+9+6=16m

 

 

Đoạn

Km77+900 (Giáp ranh TT Cao Thượng)

Km79+100 (TTCao Thượng)

1,2

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị TT Cao Thượng, mặt cắt (C-C): Cắm từ tim sang bên trái 32m, ra bên phải tuyến 16m

 

 

Đoạn

Km79+100 (TTCao Thượng)

Km80+100 (TT Cao Thượng)

1

Đô thị

32

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Cao Thượng, mặt cắt (A-A): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè =1+9+8,5+7,5+6=32m

 

 

Đoạn

Km80+100 (TT Cao Thượng)

Km81+550 (TT Cao Thượng)

1,45

Đô thị

16

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Cao Thượng, mặt cắt (D-D): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=1+9+6=16m

 

 

Đoạn

Km81+550 (TT Cao Thượng)

Km82+00 (Liên Sơn)

0,45

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

-

 

 

Đoạn

Km82+00 (Liên Sơn)

Km82+350 (Liên Sơn)

0,35

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km82+350 (Liên Sơn)

Km83+450 (chợ Gà xã Liên Sơn)

1,1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

-

 

 

Đoạn

Km83+450 (chợ Gà xã Liên Sơn)

Km83+900 (Trạm Y tế Liên Sơn)

0,45

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km83+900 (Trạm Y tế Liên Sơn)

Km84+100 (UBND xã Liên Sơn)

0,2

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

-

 

 

Đoạn

Km84+100 (UBND xã Liên Sơn)

Km84+400 (Liên Sơn)

0,3

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km84+400 (Liên Sơn)

Km85+200 (Liên Sơn)

0,8

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km85+200 (Liên Sơn)

Km85+600 (Liên Sơn)

0,4

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km85+600 (Liên Sơn)

Km86+00 (Liên Sơn)

0,4

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km86+00 (Liên Sơn)

Km87+700

1,7

Đô thị

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Nhã Nam, mặt cắt (C-C): L=Bmặt/2+Bhè =7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km87+700

Km89+00

1,3

Đô thị

13

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Nhã Nam, mặt cắt (D-D): L=Bmặt/2+Bhè =5,5+7,5=13m

 

 

Đoạn

Km89+00 (TT Nhã Nam)

Km94+00 (TT Phồn Xương giáp xã Tam Hiệp)

5,0

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy chung TT Cầu Gồ, mặt cắt (1'-1'): L=Bmặt/2+Bhè=7+6,5=13,5m

 

 

Đoạn

Km94+00 (TT Phồn Xương)

Km97+100 (Tam Tiến)

3,1

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km97+100 (Tam Tiến)

Km104+300 (Tam Tiến)

7,2

Đô thị

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Mỏ Trạng, mặt cắt (2-2): L=Bmặt/2+Bhè=7+6,5=13,5m

 

 

Đoạn

Km104+300 (Tam Tiến)

Km108+800 (Xuân Lương)

4,5

Đô thị

13,5

 

 

 

 

 

 

3

QL.31

Dĩnh Trì

Hữu Sản

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km2+300 (TP Bắc Giang)

Km4+00 (Thái Đào)

1,70

Đô thị

17,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung phân khu 6, TP Bắc Giang, mặt cắt (E1-E1): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+10=17,5m

 

 

Đoạn

Km4+00 (Thái Đào)

Km6+500 (Đại Lâm)

2,50

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy KDC xã Thái Đào, mặt cắt (1-1): Bhè+Bmặt+Bdpc+Bgom+Bhè =6+15+1,5+7,5+10=40m; Mặt cắt (1A-1A): Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè=7,5+1,5+7,5+6=22,5m

 

 

Đoạn

Km6+500 (Đại Lâm)

Km10+970 (Đại Lâm)

4,47

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km10+970 (Đại Lâm)

Km11+750 (Đại Lâm)

0,78

Đô thị

24

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC Đại Giáp, xã Đại Lâm, mặt cắt (1-1): Bmặt/2+ Bdpc+ Bgom+ Bhè=6+3+9+6=24m

 

 

Đoạn

Km11+750 (Đại Lâm)

Km 13+700 (Giáp ranh xã Chu Điện)

1,95

Đô thị

14

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Phượng Sơn, mặt cắt (1-1) L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6,5=14m

 

 

Đoạn

Km 13+700 (Giáp ranh xã Chu Điện)

Km 16+700 (Chu Điện giáp ranh TT Đồi Ngô)

3,00

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km 16+700 (Chu Điện giáp ranh TT Đồi Ngô)

Km 21+700 (TT Đồi Ngô)

5,00

Đô thị

15

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Đồi Ngô, mặt cắt (A-A): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+7,5=15m

 

 

Đoạn

Km 21+700 (TT Đồi Ngô)

Km30+00 (Phượng Sơn)

8,30

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km30+00 (Phượng Sơn)

Km47+00 (Hồng Giang giáp ranh xã Giáp Sơn)

17,00

Đô thị

15

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch Đô thị Chũ, mặt cắt (A-A): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+7,5=15m

 

 

Đoạn

Km47+00 (Hồng Giang giáp ranh xã Giáp Sơn)

Km59+000 (KDC mới Biển Động)

12,0

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km59+000 (KDC mới Biển Động)

Km60+500 (Chợ Biển Động)

1,5

Đô thị

27

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch Đô thị Biển Động, mặt cắt: L=Bmặt/2+ +Bdpc+Bgom+Bhè=7,5+3+10,5+6=27m

 

 

Đoạn

Km60+500 (Chợ Biển Động)

Km 61+200 (thôn Ba Lều)

0,7

Đô thị

15

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch Đô thị Biển Động, mặt cắt: L=Bmặt/2+ Bhè=7,5+7,5=15m

 

 

Đoạn

Km 61+200 (thôn Ba Lều)

Km69+00 (Yên Định)

7,8

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km69+00 (Yên Định)

Km70+500 (Yên Định)

1,50

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km70+500 (Yên Định)

Km77+00 (TT An Châu)

6,50

Đô thị

11

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT An Châu, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bhè=7+4=11m

 

 

Đoạn

Km77+00 (TT An Châu)

Km99+00 (Hữu Sản)

22

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

4

QL.37

Đan Hội

Cầu Ka

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đan Hội

TT Kép

34,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km13+00 (Đan Hội)

Km14+500 (Cẩm Lý)

1,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km14+500 (Cẩm Lý)

Km18+00 (Cầu Cẩm Lý)

4

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Cẩm Lý, mặt cắt (B-B) L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km18+00 (Vũ Xá)

Km18+500 (Cầu Cẩm Lý)

0,5

Cấp III

-

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo, mặt cắt: Bhành lang+Bbảotrì+Brãnh+Bnền+Brãnh =13+2+1,5+12+1,5=30m

 

 

Đoạn

Km18+500 (Cầu Cẩm Lý)

Km21+200 (Khám Lạng)

2,7

Cấp III

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo mặt cắt: Brãnh+Bnền+Brãnh+Bbảo trì+Bhànhlang=1,5+12+1,5+2+13=30m

 

 

Đoạn

Km21+200 (Khám Lạng)

Km29+800 (Bảo Đài)

8,60

Đô thị

14

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch xây dựng TT Đồi Ngô mở rộng, mặt cắt (C-C): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6,5=14m

 

 

Đoạn

Km29+800 (Bảo Đài)

Km35+100 (Thanh Lâm)

4,85

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km35+100 (Thanh Lâm)

Km36+00 (Khu đông dân cư Bảo Sơn)

1,1

Cấp III, hiện trạng

15,70

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo dân cư hiện trạng ra mỗi bên 15,7m

 

 

Đoạn

Km36+00 (thị tứ xã Bảo Sơn)

Km37+00 (thị tứ xã Bảo Sơn)

1,0

Hiện trạng

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo hiện trạng, mặt cắt L= Bmặt/2+Bhè =7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km36+00 (Khu đông dân cư Bảo Sơn)

Km41+800 (Kép Lạng Giang)

5,8

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km41+800 (Kép Lạng Giang)

Km42+600 (TT Kép)

0,60

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo mặt cắt (4-4): L =Bhè+Bmặt+Bhè=3+12+5=21m

 

 

Đoạn

Km42+600 (TT Kép)

Km47+400 (Kép Lạng Giang)

2,40

Đô thị

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Kép mở rộng, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=6+6=12m

 

 

Đoạn 2

Km70 (KCN Đình Trám)

Km96 (xã Thanh Vân huyện Hiệp Hòa)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km70+00 (giao QL.1- KCN Đình Trám)

Km70+600

0,6

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Việt Yên, mặt cắt (B-B): L=B hè+Bmặt+Bdpc+Bgom+Bhè=5+26+10+7,5+5=53,5m

 

 

Đoạn

Km70+600

Km71+300

0,7

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Việt Yên, mặt cắt (B-B): L=Bhè+Bgom+Bdpc+Bmặt+Bdpc+Bgom+Bhè=5+ 9+12+26+10+7,5+5=74,5m

 

 

Đoạn

Km71+300

Km72+00 (Giao ĐT.295B)

0,7

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Việt Yên, mặt cắt (B-B): L=B hè+Bgom+Bdpc+Bmặt+Bhè=5+9+12+26+5=57m

 

 

Đoạn

Km72+00 (Giao ĐT.295B)

Km84+300 (May Hà Phong)

12,3

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Việt Yên, mặt cắt (B'-B'): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km84+300 (May Hà Phong)

Km88+00 (Lương Phong)

3,70

Đô thị, KCN

14

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, mặt cắt (2A-2A): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè+Bhành lang=1,5+7,5+5=14m

 

 

Đoạn

Km88+00 (Lương Phong)

Km91+400 (Ngã Ba Trại Cờ, xã Ngọc Sơn)

3,40

Đô thị

14

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, mặt cắt (2-2): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=1,5+7,5+5=14m

 

 

Đoạn

Km91+400 (Ngã Ba Trại Cờ, xã Ngọc Sơn)

Km96+100 (Thanh Vân)

4,70

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

5

QL.279

Km37+00 (Hạ My )

Km94+00 (Bờ Ải - Giáp tỉnh Lạng Sơn)

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km37+00 (Long Sơn giáp Quảng Ninh)

Km44+200 (Long Sơn)

7,20

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km44+200 (Long Sơn)

Km46+400 (Long Sơn)

2,2

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km46+400 (Long Sơn)

Km63+00 (Giáp ranh TT An Châu)

16,6

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km63+00 (Giáp ranh TT An Châu)

Km64+00 (Giao Ql.31 tại Km+76+00 TT An Châu)

1,0

Đô thị

11

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo chỉ giới xây dựng quy hoạch chung xây dựng TT An Châu, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bhè=7+4=11m

 

 

Đoạn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km64+00 (Giao QL.31 tại Km55+870 tại Ngã ba Tân Hoa)

Km84+500 (Phong Vân giáp ranh TT Tân Sơn)

20,50

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km84+500 (xã Phong Vân giáp ranh TT Tân Sơn)

Km88+500 (TT Tân Sơn)

4

Đô thị

16

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Tân Sơn, L=Bmặt/2+Bhè =21/2+4,5=16m

 

 

Đoạn

Km88+500 (TT Tân Sơn)

Km94 (Cấm Sơn giáp tỉnh Lạng Sơn)

5,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

II

ĐƯỜNG TỈNH

 

1.126

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐT 242

TT Bố Hạ

Đèo Cà

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (TT Bố Hạ)

Km1+500 (Hương Vĩ)

1,5

Đô thị

11

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Bố Hạ, mặt cắt (5-5): L=Bmặt/2+Bhè=6+5=11m

 

 

Đoạn

Km1+500 (Hương Vĩ)

Km6+00 (Đèo Cà)

4,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

2

ĐT 248

Km0+00 (Phong Vân)

Km26+00 (Sa Lý giáp ranh tỉnh Lạng Sơn)

26

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

3

ĐT 288

K0+00 (Giao đường vành đai IV xã Đông Lỗ)

Km18+00 (Giao QL.37 Hoàng Vân)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Đông Lỗ)

Km2+300 (Giao ĐT.295C, xã Đông Lỗ)

2,30

Đô thị

22,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, mặt cắt L=Bmặt/2+Bhành lang=6+16,5=22,5m

 

 

Đoạn

Km2+300 (Giao ĐT.295C, xã Đông Lỗ)

Km8+00 (Giao QL.37 tại Km88+670, TT Thắng)

5,70

Đô thị

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=6+6=12m

 

 

Đoạn

Km8+00 (Giao QL.37 tại Km88+670, TT Thắng)

Km13+900 (Ngã tư trạm giống cũ, xã Hoàng Vân)

5,90

Đô thị

10,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, Mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bhè=6+4,5=10,5m

 

 

Đoạn

Km13+900 (Ngã tư trạm giống cũ, xã Hoàng Vân)

Km18+00 (Nút giao QL.37 - Hoàng An)

4,1

Hiện trạng

17,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo mặt cắt L=Bmặt/2+Bhành lang=6+11,5=17,5m

 

4

ĐT 289

Bình Sơn

Đèo Cóc

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Giao ĐT.293)

Km18+00 (Giao ĐT.290B)

22,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Bình Sơn Giao ĐT.293)

Km10+700

10,70

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km10+700

Km18+00 (Giao ĐT.290B)

7,3

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chũ, mặt cắt (B*-B*): L= Bmặt/2+Bhè=10,5/2+12,75 =18m

 

 

Đoạn 2

Km 18+00 (Giao QL.31)

Km27+700 (Hồ Khuôn Thần)

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km 18+00 (Giao QL.31 tại ngã tư truyền hình)

Km 19+300 (giao ĐT.290B)

1,30

Đô thị

15

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Chũ, mặt cắt B-B L= Bmặt/2 +Bhè=15/2+7,5=15m

 

 

Đoạn

Km 19+300 (giao ĐT.290B)

Km27+700 (Hồ Khuôn Thần)

8,4

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Chũ, mặt cắt (B*-B*): L= Bmặt/2+Bhè=10,5/2+12,75 =18m

 

 

Đoạn 3

Km 27+700 (Giao với ĐT.289B)

Km36+00 (Đèo Cóc)

8,3

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn 2

Km 22+300 (Giao QL.31 tại ngã tư truyền hình)

Km 36+00 (Đeo Cốc)

13,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km 22+300 (Giao QL.31 tại ngã tư truyền hình)

Km 24+00 (giao ĐT.290B)

1,70

Đô thị

15

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chũ, mặt cắt L= Bmặt/2 +Bhè=15/2+7,5=15m

 

 

Đoạn

Km 24+00 (giao ĐT.290B)

Km 27+700 (Trường THPT nội trú Lục Ngạn)

3,7

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chũ, L=18m

 

 

Đoạn

Km 27+700 (Trường THPT nội trú Lục Ngạn)

Km36+00 (Đèo Cóc)

8,30

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

5

ĐT.289B

Cương Sơn

Kiên Lao

38

Cấp III

22,50

6

1,5

-

13

2

 

6

ĐT.289C

Km0+00 (Kiên Thành giao ĐT.289)

Km 48+00 (xã Tân Sơn)

48

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km0+00 (Kiên Thành giao ĐT.289)

Km2+00 (Kiên Thành)

2

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km2+00 (xã Kiên Thành)

Km4+00 (hết khu dân cư xã Kiên Thành)

2

Khu dân cư mới

14,20

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo Quy hoạch khu dân cư mới xã Kiên Thành L=Bmặt/2+Bhè=4,5+9,7=14,2m

 

 

Đoạn

Km4+00 (hết khu dân cư xã Kiên Thành)

Km 48+00 (Tân Sơn)

44

III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

7

ĐT.290

Km0+00 (Kép Hạ, giao QL.31)

Km15+00 (Giao QL.279 Cống Lầu)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Giao QL.31 tại xã Hồng Giang)

Km4+00 (Hồng Giang)

4

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chũ, mặt cắt ( B*-B*): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+12,75=18m

 

 

Đoạn

Km4+00 (Hồng Giang)

Km15+00 (Giao QL.279 Cống Lầu)

11

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

8

ĐT.290B

Km0+00 (Giao ĐT.295 tại xã Tam Dị)

Km26+00 (Giao ĐT.290 tại xã Hồng Giang)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Tam Dị)

Km0+350 (Tam Dị)

0,35

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km0+350 (Tam Dị)

Km1+250 (Tam Dị)

0,9

Khu dân cư

22

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch khu dân cư dân cư Số 3, xã Tam Dị, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè=6+2+8+6=22m

 

 

Đoạn

Km1+250 (Tam Dị)

Km3+630 (Đông Phú)

2,38

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km3+630 (Đông Phú)

Km4+500 (Đông Phú)

0,87

Khu dân cư

15,75

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch khu dân cư Trung tâm, xã Đông Phú, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bdpc+Bhè=8,75+1+6=15,75m

 

 

Đoạn

Km4+500 (Đông Phú)

Km10+500 (Quý Sơn)

6

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km10+500 (Quý Sơn)

Km26+00 (Hồng Giang giao ĐT.290)

15,5

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Chũ, mặt cắt B*-B*): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+12,75=18m

 

9

ĐT 291

Yên Định

Đồng Rì

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Yên Định, giao QL.31)

Km15+00 (TT Tây Yên Tử)

15

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km15+00 (TT Tây Yên Tử)

Km 25+00 (TT Tây Yên Tử)

10

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung thị trấn Tây Yên Tử, mặt cắt (3-3) L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km 25+00 (TT Tây Yên Tử)

Km27+400 (Đồng Rì)

2,4

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

10

ĐT.291B

Km0+00 (Nam Dương )

Km30+00 (Yên Định, giao ĐT.291)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Nam Dương)

Km6+00 (Tân Lập)

6

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Chũ, mặt cắt (B*-B*): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+12,75=18m

 

 

Đoạn

Km6+00 (Tân Lập)

Km30+00 (Yên Định, giao ĐT.291)

24

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

11

ĐT.291C

Km0+00 (Cẩm Đàn)

Km33+00 (Vân Sơn)

33

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

12

ĐT.292

Km0+00 (TT Kép)

Km19+00 (TT Phồn Xương)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (TT Kép)

Km2+500 (Phố Bằng)

2,5

Đô thị

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Kép mở rộng, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=6+6=12m

 

 

Đoạn

Km2+500 (Phố Bằng)

Km3+250 (Phố Bằng)

0,75

KDC

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, mặt cắt: từ tim sang phải L=Bmặt/2+Bhè=4,5+10=14,5m; Từ tim sang trái: L=Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè=4,5+10+7+4=25,5m

 

 

Đoạn

Km3+250 (Phố Bằng)

Km 3+500 (Phố Bằng)

0,25

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km 3+500 (Phố Bằng)

Km 3+900 (Phố Bằng)

0,4

KDC

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, mặt cắt: từ tim sang phải L=Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè=4,5+11+7+4=26,5m; Từ tim sang trái: L=Bmặt/2 +Bhè=4,5+10=14,5m

 

 

Đoạn

Km 3+900 (Phố Bằng)

Km8+900 (TT Bố Hạ)

5,0

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km8+900 (TT Bố Hạ)

Km9+930 (TT Bố Hạ)

1,03

Đô thị

12,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Bố Hạ, mặt cắt (3-3): L=Bmặt/2+Bhè=6+6,5=12,5m

 

 

Đoạn

Km9+930 (TT Bố Hạ)

Km10+600 (TT Bố Hạ)

0,67

Đô thị

9,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Bố Hạ, mặt cắt (6-6): L=Bmặt/2+Bhè=4,5+5=9,5m

 

 

Đoạn

Km10+600 (TT Bố Hạ)

Km11+200 (TT Bố Hạ)

0,6

Đô thị

12,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Bố Hạ, mặt cắt (3-3): L=Bmặt/2+Bhè=6+6,5=12,5m

 

 

Đoạn

Km11+200 (TT Bố Hạ)

Km14+030 (Tân Sỏi)

2,83

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Bố Hạ, mặt cắt (2-2): L=Bmặt/2+Bhè=7+6,5=13,5m

 

 

Đoạn

Km14+030 ( Tân Sỏi)

Km19+00 (TT Phồn Xương giao QL.17)

4,97

Đô thị

15,70

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Cầu Gồ, mặt cắt (1-1): L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=0,2+10,5+5=15,7m

 

13

ĐT.292B

Song Vân

TT Vôi

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

KM0+00 (Vành đai V- xã Song Vân)

Km7+00 (Phúc Hòa)

7

Cấp III

22,50

6

1,5

-

13

2

 

 

Đoạn

Km7+00 (Phúc Hòa)

Km21+600 (TT Vôi Lạng Giang)

14,60

Cấp III

22,50

6

1,5

-

13

2

 

 

Đoạn

Km21+600 (TT Vôi Lạng Giang)

Km22+00 (TT Vôi Lạng Giang)

0,400

Đô thị

11,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Vôi, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bh=5,25+6=11,25m

 

14

ĐT.292C

Km0+00 (Bến Lường)

Km36+00 (xã Thiện Kỵ)

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Km0+00 (Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc)

Km11+00 (Cầu Gụ, xã Đông Sơn)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc)

Km11+00 (Cầu Gụ, xã Đông Sơn)

11,00

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn 2

Km11+00 (Cầu Gụ, xã Đông Sơn)

Km27+300 (Giao QL.17 ngã ba Mỏ Trạng)

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km11+00 (Cầu Gụ, xã Đông Sơn)

Km13+00 (Đồng Kỳ)

2,00

Đô thị

11,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch thị trấn Bố Hạ, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=5,5+6=11,5m

 

 

Đoạn

Km13+00 (Đồng Kỳ)

Km15+140

2,14

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km15+140

Km15+375

0,23

Cấp III và hiện trạng

15,70

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo QHCT Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ tại QĐ số 474/QĐ- UBND ngày 08/7/2021

 

 

Đoạn

Km15+375

Km17+900

2,53

Cấp III và hiện trạng

15,70

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo Khu dân cư hiện trạng UBND đã bán đấu giá (đoạn ngã ba cây xăng qua UBND xã Đồng Kỳ - đến Đền Suối Cấy- Qua đường vào NVH Trại Nhì

 

 

Đoạn

Km17+900

Km18+787

0,89

Cấp III và hiện trạng

15,7

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo QHCT Khu dân cư thôn Trại Hồng xã Hồng Kỳ tại QĐ số 5099/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 

Đoạn

Km18+787

Km24+625

5,838

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km24+625

Km25+193

0,57

Cấp III và hiện trạng

15,7

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo QHCT Khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương tại QĐ số 475/QĐ-UBND ngày 08/7/2021

 

 

Đoạn

Km25+193

Km26+800 (cầu Đồng Vương, xã Đồng Vương)

6,11

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km26+800 (cầu Đồng Vương, xã Đồng Vương)

Km27+300 (Giao QL.17 ngã ba Mỏ Trạng)

0,50

Đô thị

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch thị trấn Mỏ Trạng, mặt cắt L=Bmặt/2+Bhè=7,5+5=13,5m

 

 

Đoạn 3

Km27+300 (Giao QL.17 ngã ba Mỏ Trạng)

Km37+00 (Thiện Kỵ)

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km27+300 (Giao QL.17 ngã ba Mỏ Trạng)

Km27+750

0,45

Đô thị

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch thị trấn Mỏ Trạng, mặt cắt L=13,5m

 

 

Đoạn

Km27+750

Km31+300

3,55

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km31+300

Km32+300

1,00

Cấp III và hiện trạng

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch sử dụng đất năm 2002-2010 xã Đồng Tiến là 13,5m

 

 

Đoạn

Km32+300

Km37+00

4,70

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

15

ĐT 293

TP Bắc Giang

Dương Hưu

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Nút Giao QL.1A-TP Bắc Giang)

Km3+900 (Cống Vân Sơn)

3,9

Đô thị

24

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch ĐT.293, mặt cắt: L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=6+10,5+7,5=24m

 

 

Đoạn

Km3+900 (Cống Vân Sơn)

Km20+00 (Giao QL.37 Khám Lạng)

16,1

Đô thị

29,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch ĐT.293, mặt cắt L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bdpc+Bgom+Bhè=0,75+10,5+ 2+9+7=29,5m

 

 

Đoạn

Km20+00 (Giao QL.37 Khám Lạng )

Km27+800 (Nghĩa Phương)

7,8

Đô thị

14

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung thị trấn Đồi Ngô mở rộng, mặt cắt (C- C): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6,5=14m

 

 

Đoạn

Km27+800 (Nghĩa Phương)

Km32+200

4,4

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km32+200

Km34+400

2,2

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km34+400

Km35+200

0,8

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km35+200

Km36+700

1,5

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km36+700

Km39+00

2,3

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km39+00

Km40+00

1

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km40+00

Km42 +00 (Chợ Giàng)

2

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km42+00 (Chợ Giàng)

Km44+00

2

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km44+00

Km45+00

1

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km45+00

Km47+00 (Chợ Mai Sưu)

2

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km47+00 (Chợ Mai Sưu)

Km49+00

2

Hiện trạng

15,75

11,25

1,5

 

3

 

 

 

Đoạn

Km49+00

Đồng Đỉnh (Km54+00)

5

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Đồng Đỉnh (Km54+00)

Km67+100 (TT Tây Yên Tử)

13,1

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km67+100 (TT Tây Yên Tử)

Km73+800 (TT Tây Yên Tử)

6,7

Đô thị

17,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch thị trấn Tây Yên Tử, mặt cắt (2-2) L=Bdpc/2+Bmặt/2+Bhè=0,75+10,5+6=17,25m

 

 

Đoạn

Km73+800 (TT Tây Yên Tử)

Km107+00 (Dương Hưu)

33,2

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

16

ĐT.293B

Lão Hộ

Tân Sỏi

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km+00 (ĐT.293 xã Lão Hộ)

Km2+450 (Đại Lâm)

2,45

Cấp III

22,50

6

1,5

-

13

2

 

 

Đoạn

Km 2+450

Km3+00

0,55

KDC

12,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, mặt cắt (7-7): L= Bmặt/2+Bhè =6,5+6=12,5m

 

 

Đoạn

Km3+00

Km3+300

0,3

Khu dân cư

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo Tổng mặt bằng KDC thôn Hậu, xã Đại Lâm,huyện Lạng Giang, mặt cắt (3-3): Phải tuyến: L= Bmặt/2+Bhè = 5,5+8=13,5m; Trái tuyến: L= Bmặt/2+Bhè= 5,5+4,5=10m

 

 

Đoạn

Km3+300

Km7+800

4,5

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km 7+800

Km8+500

0,7

Khu dân cư

21

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC trung tâm xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, mặt cắt (1-1): L= Bgpc/2+Bmặt+Bhè =3+12+6=21m

 

 

Đoạn

Km8+500

Km28+500 (Mỹ Hà)

20

Cấp III

22,50

6

1,5

-

13

2

 

 

Đoạn

Km28+500 (Mỹ Hà)

Km30+00 (Giao ĐT.292 xã Tân Sỏi)

1,5

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Bố Hạ, mặt cắt (2-2): L=Bmặt/2+Bhè=7+6,5=13,5m

 

17

ĐT.293C

Trường Sơn

Đông Hưng

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Trường Sơn)

Km9+400 (Giao ĐT.293 xã Vô Tranh)

9,40

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km9+400 (Giao ĐT.293 xã Vô Tranh)

Km12+900 (Mỹ An)

3,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km12+900 (Cảng Mỹ An (Km14+800)

Km19+400 (Phượng Sơn)

6,5

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung Đô thị Chũ, mặt cắt (B-B): L=Bmặt/2+Bhè=7,5+10,5=18m

 

 

Đoạn

Km19+400 (Phượng Sơn)

Km31+400 (CT Hà Nội - Lạng Sơn)

12,0

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

17

3

 

18

ĐT.293D

Mục

Đèo Kiếm

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00

Km3+500

3,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km3+500

Km4+300

0,8

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km4+300

Km11+00

6,7

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

19

ĐT.294

Tân Sỏi

Phúc Sơn

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Tân Sỏi)

Km2+00 (Tân Sỏi)

2

Đô thị

13,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Bố Hạ, mặt cắt (2-2) L=Bmặt/2+Bhè=7+6,5=13,5m

 

 

Đoạn

Km2+00 (Tân Sỏi)

Km2+750 (Tân Trung)

0,75

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km2+750 (Tân Trung)

Km3+750 (Tân Trung)

1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km3+750 (Tân Sỏi)

Km5+250 (Tân Trung)

1,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km5+250 (Tân Trung)

Km5+850 (Tân Trung)

0,6

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km5+850 (Tân Sỏi)

Km6+700 (Tân Trung)

0,85

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km6+700 (giáp ranh Tân Trung và TT Nhã Nam)

Km9+400 (giáp ranh TT Nhã Nam và Quang Tiến)

2,7

Đô thị

13,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch TT Nhã Nam, mặt cắt (C-C) L=Bmặt/2+Bhè=7,5+6=13,5m

 

 

Đoạn

Km9+400 (Quang Tiến)

Km9+600 (Quang Tiến)

0,2

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km9+600 (Quang Tiến)

Km9+850 (Quang Tiến)

0,25

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km9+850 (Quang Tiến)

Km10+100 (Quang Tiến)

0,25

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km10+100 (Quang Tiến)

Km10+450 (Quang Tiến)

0,35

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km10+450 (Quang Tiến)

Km12+950 ( Đại Hóa)

2,5

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km12+950 (Đại Hóa)

Km13+300 (Phúc Sơn)

0,35

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km13+300 (Phúc Sơn)

Km14+500 (Phúc Sơn)

1,2

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km14+500 (Phúc Sơn)

Km15+00 (Phúc Sơn)

0,5

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

20

ĐT.294B

Việt Tiến

Canh Nậu

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Giao ĐT.398B)

Km3+00 (xã Việt Tiến giáp ranh xã Ngọc Vân Tân Yên)

3

Đô thị

29,50

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo mặt cắt L=Bgpc/2+Bmặt/2+Bgpc+Bgom+Bhè =2+11+1,5+9+6=29,5m

 

 

Đoạn

Km3+00 (xã Việt Tiến giáp ranh xã Ngọc Vân Tân Yên)

Km18+00 (Giao ĐT.294 Tân Yên)

15

Cấp II

32,75

11,25

1,5

-

3

17

 

 

Đoạn

Km18+00 (Giao ĐT.294 Tân Yên)

Km52+00 (Canh Nậu)

34

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

21

ĐT.294C

Cao Thượng

Đồng Hưu

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (TT Cao Thượng, Giao QL.17)

Km2+200 (Phúc Hòa)

2,2

Đô thị

10,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung xây dựng TT Cao Thượng mở rộng, mặt cắt (5-5): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+5=10,25m

 

 

Đoạn

Km2+200 (Phúc Hòa)

Km2+650 (Phúc Hòa)

0,45

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km2+650 (Phúc Hòa)

Km2+900 (Phúc Hòa)

0,25

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km2+900 (Phúc Hòa)

Km3+050 (Phúc Hòa)

0,15

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km3+050 (Phúc Hòa)

Km3+250 (Phúc Hòa)

0,2

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km3+250 (Phúc Hòa)

Km3+350 (Phúc Hòa)

0,1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km3+350 (Phúc Hòa)

Km3+750 (Phúc Hòa)

0,4

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km3+750 (Phúc Hòa)

Km4+500 (Phúc Hòa)

0,75

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km4+500 (Phúc Hòa)

Km5+200 (Phúc Hòa)

0,7

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km5+200 (Phúc Hòa)

Km5+400 (Phúc Hòa)

0,2

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km5+400 (Phúc Hòa)

Km5+500 (Phúc Hòa)

0,1

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

 

Đoạn

Km5+500 (Phúc Hòa)

Km5+650 (Phúc Hòa)

0,15

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km5+650 (Phúc Hòa)

Km22+00 (Đồng Hưu)

16,35

Cấp III

22,50

6

1,5

 

2

13

 

22

ĐT.294D

TT Phồn Xương

Phú Bình

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Giao Ql.17 TT Phồn Xương)

Km3+00 (Tiến Thắng)

3

Đô thị

10,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Cầu Gồ, mặt cắt (4-4): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+5=10,25m

 

 

Đoạn

Km3+00 (Tiến Thắng)

Km12+00 (giáp huyện Phú Bình)

9

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

23

ĐT.295

TT Đồi Ngô

Cầu Đông Xuyên

71

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn

Km0+00 (Giao QL.31 TT Đồi Ngô)

Km3+682 (Tam Dị)

3,682

Đô thị

11,25

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung TT Đồi Ngô mở rộng, mặt cắt (B-B): L=Bmặt/2+Bhè=5,25+6=11,25m

 

 

Đoạn

Km3+682 (Tam Dị)

Km4+164 (Tam Dị)

0,482

Khu dân cư

12

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch khu dân cư số 2, xã Tam Dị, mặt cắt (2-2): L=Bmặt/2+Bhè=6+6=12m

 

 

Đoạn

Km4+164 (Tam Dị)

Km9+165 (Bảo Sơn)

5,001

Khu dân cư

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km9+165 (Bảo Sơn)

Km11+00 (Bảo Sơn)

1,835

Khu dân cư

21

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch dân cư mới xã Bảo Sơn, mặt cắt (1-1): L=Bmặt+Bgpc/2+Bgom+Bhè=6+1,5+7,5+6=21m

 

 

Đoạn

Km11+00 (Bảo Sơn)

Km12+900 (Tân Hưng)

1,9

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km12+900 (Tân Hưng)

Km13+500 (Tân Hưng)

0,6

KDC mới

26

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC trung tâm xã Tân Hưng, mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bdpc/2+Bgom+Bhè=6+3+11+6=26m

 

 

Đoạn

Km13+500 (Tân Hưng)

Km17+00 (Ngã Tư Vôi)

3,5

Đô thị

 

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung thị trấn Vôi mở rộng, đoạn từ Lục Nam sang mặt cắt (c'-c'): Bhè+Bmặt+Bhè=(3-5)+(10,5-12)+(3-5)

 

 

Đoạn

Km17+00 ( Ngã Tư Vôi)

Km 18+500 (Yên Mỹ)

1,5

Đô thị

18

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung thị trấn Vôi mở rộng, đoạn phía Tây thị trấn mặt cắt (c-c): L=Bgpc/2+Bmặt+Bhè=2,5+10,5+5=18m

 

 

Đoạn

Km 18+500 (Yên Mỹ)

Km18+960 (Yên Mỹ)

0,46

Khu dân cư

21

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC Ao Luông, xã Yên Mỹ mặt cắt (2-2): L=Bmặt/2+Bgpc+Bgom+Bhè=6+1,5+7,5+6=21m

 

 

Đoạn

Km18+960 (Yên Mỹ)

Km21+600 (Yên Mỹ)

2,64

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km21+600

Km22+050

0,450

Khu dân cư

21

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch KDC Mải Hạ, xã Tân Thanh mặt cắt (1-1): L=Bmặt/2+Bgpc+Bgom+Bhè=6+1,5+7,5+6=21m

 

 

Đoạn

Km 22+050

Km31+200

9,15

Cấp III

22,5

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km31+200 (Hợp Đức)

Km34+200 (Hợp Đức)

3

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km34+200 (Hợp Đức)

Km38+770 (Cao Xá)

4,57

Đô thị

12,5

Phạm vi xác định đất bảo vệ đường bộ theo quy hoạch chung thị trấn Cao Thượng mở rộng mặt cắt L=Bmặt/2+Bhè=7,5+5=12,5m

 

 

Đoạn

Km38+770 (Cao Xá)

Km 39+370 (Ngọc Châu)

0,6

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km39+370 (Ngọc Châu)

Km39+470 (Ngọc Châu)

0,1

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km39+470 (Ngọc Châu)

Km41+570 (Ngọc Châu)

2,1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km41+570 (Ngọc Châu)

Km42+470 (Ngọc Thiện)

0,9

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km42+470 (Ngọc Thiện)

Km42+770 (Song Vân)

0,3

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km42+770 (Song Vân)

Km42+970 (Song Vân)

0,2

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km42+970 (Song Vân)

Km43+070 (Song Vân)

0,1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km42+070 (Song Vân)

Km44+340 (Ngọc Vân)

2,27

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km44+340 (Ngọc Vân)

Km45+090 (Ngọc Vân)

0,75

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km45+090 (Song Vân)

Km45+290 (Ngọc Vân)

0,2

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km45+290 (Ngọc Vân)

Km45+540 (Ngọc Vân)

0,25

Hiện trạng

9,50

6

1,5

-

2

 

 

 

Đoạn

Km45+540 (Ngọc Vân)

Km45+640 (Ngọc Vân)

0,1

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km45+640 (Ngọc Vân)

Km45+890 (Ngọc Vân)

0,25

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km45+890 (Ngọc Vân)

Km46+150 (Ngọc Vân)

0,26

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km46+150 (Ngọc Vân)

Km46+400 (Ngọc Vân)

0,25

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km46+400 (Ngọc Vân)

Km46+600 (Ngọc Vân)

0,20

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km46+600 (Ngọc Vân)

Km46+700 (Ngọc Vân)

0,1

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km46+700 (Ngọc Vân)

Km47+150 (Ngọc Vân)

0,45

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km47+150 (Ngọc Vân)

Km47+650 (Ngọc Vân)

0,50

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km47+650 (Ngọc Vân)

Km48+000 (Ngọc Vân)

0,35

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km48+000 (Việt Ngọc)

Km49+300 (Việt Ngọc)

1,3

Hiện trạng

9,50

6

1,5

 

2

 

 

 

Đoạn

Km49+300 (Việt Ngọc)

Km49+750 (Việt Ngọc)

0,45

Cấp III

22,50

6

1,5

-

2

13

 

 

Đoạn

Km49+750 (Việt Ngọc)