Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định s 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính ính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tchức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kim tra văn bản QPPL - BTP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
- Công báo t
nh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Htđt: sotp@soctrang.gov.vn;
- L
ưu: TH, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

DANH MỤC

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

1.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

2.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 22/01/2007

Về việc ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong Khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

 

3.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Về việc ban hành quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại Điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.