Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2001/QĐ-UB NGÀY 31/12/2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC ĐOÀN CỦA TNH RA NƯC NGOÀI VÀ CÁC ĐOÀN NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 118/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh.

Điều 2. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lc thi hành kể từ ngày 16/9/2019

Điều 3. T chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh thực hiện việc đăng công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

2. Giao STư pháp tổng hợp vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đc các sở, ban, ngành thuộc tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh;
- Lãnh
đạo UBND tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- S
Ngoại vụ;
- Lưu
: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành