Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2003/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước được công bố theo Lệnh số 39-L/CTN ngày 30-4-1995 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04-04-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 05-12-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con tại Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 4269/VPCP-ĐMDN ngày 01-9-2003 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC);
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng tại Tờ trình số 897/TTr-TCLĐ ngày 11-09-2003 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con gồm 06 Chương, 34 Điều và 01 Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Điều lệ thí điểm này để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Điều 3. Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 4;
- TTg CP (để báo cáo);
- Ban Kinh tế TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP;
- Các Bộ : Nội vụ, Tài chính, KH & ĐT,
LĐTB & XH;
- Công báo;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các TV Ban ĐM & PTDN - BXD
- Lưu VP, ĐMDN, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân