Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 15/TTr-CP ngày 13/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.  

Lê Hoàng Hiệp, sinh ngày 02/12/2002 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Feldgasse 8, 8292 Neudauberg, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nam

2.  

Đinh Hữu Thức, sinh ngày 13/12/2003 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Kalsergasse 3, 1210 Wien, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Giới tính: Nam