Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 237-KHKT/QĐ NGÀY 28-7-1975 BAN HÀNH 2 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và bảo quản các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước:

- TCVN 1645-75, Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh. Tên gọi.

- TCVN 1646-75. Bàn ghế mẫu giáo. Cỡ số và kích thước cơ bản.

Điều 2.- Tiêu chuẩn TCVN 1645-75 ban hành để khuyến khích áp dụng.

Điều 3.- Tiêu chuẩn TCVN 1646-75 ban hành để chính thức áp dụng; có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1976 và phải được nghiêm chỉnh thực hiện trong các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)