Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2369/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2013 của Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-BYT ngày 23/02/2010 của Bộ Y tế quy định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện "Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho các đơn vị theo phân vùng quản lý do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Điều 2. Các đơn vị tổ chức tập huấn về an toàn sinh học thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, các đơn vị tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TTYTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2369/QĐ-BYT năm 2013 phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 2369/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Thanh Long
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản