Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 163/TTr-SDL ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Sở Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch tại Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KS TTHC, VPCP;
- Bộ VHTT&DL;
-Lưu: VT, SDL, VP UBND TP, NCPC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND  ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2

Thủ tục thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao và hạng 02 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định mới và tái thẩm định)

3

Thủ tục thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 03 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định mới và tái thẩm định)

4

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

5

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

B-BVH-278916-TT; B-BVH-278917-TT và B-BVH-278918-

Thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 58 Khoản 3, Điều 59 Khoản 1, Điều 60 Khoản 1 sửa đổi điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ, thành phần hồ sơ cấp thẻ, mẫu đơn cấp thẻ theo mẫu số 11 và 12 Phụ lục II Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

2

B-BVH-278914-TT; B-BVH-278917-TT và B-BVH-278918-TT

Thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 58 Khoản 3, Điều 59 Khoản 1, Điều 60 Khoản 1 sửa đổi điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ, thành phần hồ sơ cấp thẻ, mẫu đơn cấp thẻ theo mẫu số 11 và 12 Phụ lục II - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

3

B-BVH-278923-TT và B-BVH-278922-TT;

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 56 bổ sung thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

4

 

Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Luật Du lịch 2017 số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Không có

Công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch cấp địa phương

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 24.

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch tại Phụ lục II, mẫu số 01.

Điểm du lịch, khu du lịch

Sở Du lịch

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp thành phố

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 28.

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch tại Phụ lục II, mẫu số 02.

Điểm du lịch, khu du lịch

Sở Du lịch

4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

1

B-BVH-278878-TT; B-BVH-278880-TT; B-BVH-278882-TT; B-BVH-278885-TT;

Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 33 Điểm 2 Khoản 2 quy định thẩm quyền thẩm định thuộc về Tổng cục Du lịch.

2

T-DNG-265802-TT

Thủ tục cấp Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú 1-2 sao (khách sạn hạng 1-2 sao, làng du lịch hạng 1-2 sao, tàu thủy lưu trú du lịch 1-2 sao); hạng biệt thự đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch phân 02 cấp độ 1 sao và 2 sao; bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê.

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 50 Khoản 2 quy định chỉ có các loại hình khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

3

T-DNG-266015-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ ban đầu đối với hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú 3-5 sao (khách sạn 3-5 sao, làng du lịch 3-5 sao, tàu thủy lưu trú du lịch 3-5 sao), biệt thự du lịch, căn hộ du lịch hàng cao cấp cấp độ: 3 sao, 4 sao và 5 sao (Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở VHTTDL tiến hành thẩm định và công bố quyết định công nhận hạng sao)

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 tại Điều 50 Khoản 3 quy định thẩm quyền thẩm định hồ sơ hạng 4-5 sao thuộc về Tổng cục Du lịch.

4

B-BGT-285242-TT

Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ô tô vận chuyển khách du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch tại Điều 17 khoản 2 quy định Sở Du lịch không còn thẩm định phương tiện vận tải khách du lịch.

5

B-BVH-278920-TT

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận thuyết minh viên

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 không còn quy định về thuyết minh viên.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN