Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 121/STNMT-CCBVMT ngày 13/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức:

- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thực hiện các hoạt động quy định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 24 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

Điều 2. Thời gian ủy quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CVNĐ (Ng);
- Lưu: VT, Tr.24/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng