Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: NGHỆ AN, QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9324/BNN-TY ngày 03 tháng 11 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16866/BTC-TCDT ngày 25 tháng 11 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9747/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 25 tấn hóa chất Chlorine cho các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị để phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Nghệ An: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

- Tỉnh Quảng Trị: 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A); 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ