Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9369/TTr-BNN-TT ngày 04 tháng 11 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9723/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 16955/BTC-TCDT ngày 28 tháng 11 tháng năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.016 tấn hạt giống lúa; 325 tấn hạt giống ngô và 58 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, cụ thể:

- Tỉnh Vĩnh Phúc: 200 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô và 8 tấn giống rau.

- Tỉnh Hà Giang: 16 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô, 5 tấn giống rau.

- Tỉnh Lào Cai: 100 tấn giống lúa, 60 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau.

- Tỉnh Yên Bái: 100 tấn giống lúa, 60 tấn giống ngô, 8 tấn giống rau.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 500 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau.

- Tỉnh Quảng Bình: 200 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 2 tấn giống rau.

- Tỉnh Quảng Trị: 300 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 200 tấn giống lúa, 5 tấn giống ngô, 5 tấn giống rau.

- Tỉnh Ninh Thuận: 400 tấn giống lúa, 10 tấn giống ngô.

Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng được cấp, hỗ trợ kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ