Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 22 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1519/TTr-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030 (Kèm theo Đề cương).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp theo đề cương đã được phê duyệt; nghiên cứu xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính thẩm định, cân đối bố trí kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC/ĐTXD.(MN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

ĐỀ CƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2030.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Tỉnh;

- Tình hình phát triển kinh tế và xu hướng phát triển;

- Đặc điểm xã hội.

2. Sự cần thiết của Chương trình phát triển nhà ở.

- Đến cuối năm 2020, Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2020 của tỉnh (phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-UBND.HC, ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp) sẽ kết thúc. Song song với việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chương trình đã đề ra trong thời gian qua, yêu cầu đặt ra là cần phải ban hành một Chương trình phát triển nhà ở trong giai đoạn mới để phù hợp với quy định tại Điều 15 và Điều 169 của Luật Nhà ở.

- Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp định hướng cho các hoạt động phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

3. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

II. THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

1. Đánh giá thực trạng các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư), nhà ở của các nhóm đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở:

- Đánh giá thực trạng các loại nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng, nhà ở riêng lẻ theo dự án (nhà ở thương mại) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Đánh giá thực trạng nhà ở của các nhóm đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở: Người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, người nghèo, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức (nhà ở công vụ), công nhân, học sinh, sinh viên, …

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2020:

- Phân tích, đánh giá kết quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại;

- Nêu những tồn tại, nguyên nhân, các khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển và quản lý nhà ở; công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở của tỉnh.

III. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỀ NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2030

1. Căn cứ:

- Các chính sách hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước (nhà ở hộ nghèo, người có công cách mạng, nhà ở xã hội, ....);

- Tình hình chính trị khu vực biên giới, dự báo nhu cầu bố trí ổn định dân di cư tự do về sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Chương trình Phát triển đô thị của tỉnh Đồng Tháp định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt;

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 05 năm (2021-2025);

- Dự báo về gia tăng dân số trong thời gian tới của từng khu vực trên địa bàn Tỉnh;

- Tình hình thiên tai lũ lụt, sạt lở và thực trạng nhà ở ven sông, kênh rạch.

2. Xác định nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở của từng khu vực trên địa bàn;

3. Xác định cụ thể nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở;

4. Nhu cầu về vốn (vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác) để đầu tư xây dựng nhà ở;

IV. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2030

1. Các chỉ tiêu về phát triển nhà ở:

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người;

- Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu, số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà ở;

- Chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn.

2. Nhà ở tại khu vực đô thị:

Xác định rõ các yêu cầu mối liên hệ giữa phát triển nhà ở với yêu cầu về phát triển đô thị.

Giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030: Gắn với danh mục dự án nhà ở, sự gia tăng dân số đã xác định trong Chương trình phát triển đô thị của Tỉnh được phê duyệt (Quyết định số 1054/QĐ-UBND.HC ngày 11/9/2017).

V. GIẢI PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giải pháp để thực hiện Chương trình:

Nêu rõ các giải pháp về cơ chế chính sách nhà ở do địa phương ban hành, quy hoạch xây dựng, bố trí quỹ đất và hình thức đầu tư xây dựng các loại nhà ở, giải pháp khoa học, công nghệ xây dựng để giảm chi phí xây dựng, huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính, đất đai, phương án thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở:

- Giải pháp về chính sách đất đai;

- Giải pháp về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (dành 20% quỹ đất ở.....);

- Giải pháp về chính sách tài chính - tín dụng và thuế;

- Giải pháp về chính sách phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở;

- Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

- Giải pháp về bố trí quỹ đất và hình thức đầu tư xây dựng các loại nhà ở;

- Giải pháp về khoa học, công nghệ xây dựng để giảm chi phí xây dựng;

- Giải pháp huy động các nguồn vốn;

- Giải pháp cải cách thủ tục hành chính;

- Phương án thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

- Công tác tuyên truyền, vận động.

2. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện các chỉ tiêu về phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025.

- Thời gian thực hiện các chỉ tiêu về phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.