Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 18/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, năm 2016” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIÊN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CBCCVC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 và Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hình thức tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng.

Việc tuyên truyền phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án; gắn việc thực hiện các hoạt động của Đề án với các hoạt động thuộc các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại cơ quan đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Nội dung hoạt động:

a) Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cấp xã; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; kinh nghiệm, gương điển hình về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các hoạt động phòng, chống tham nhũng khác của các Sở, ngành đoàn thể và địa phương triển khai.

Hình thức tuyên truyền lồng ghép trong hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm; trong triển khai sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các địa bàn dân cư và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

b) Biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền:

Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Cấp phát tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và khóm, ấp, khu dân cư và các văn bản hướng dẫn thi hành, những nội dung cơ bản của Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ công chức, viên chức

Tổ chức tập huấn Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, tập huấn nghiệp vụ).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong quí II đến quí III, năm 2016.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ hàng năm hoặc trong sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng).

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ quí I đến quí III, năm 2016.

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Sở Tư pháp biên soạn các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền trên Bản tin tư pháp và trang thông tin điện tử thuộc Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long.

Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các bản tin và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện chỉ đạo các ngành thông tin, truyền thông cùng cấp tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

e) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí III, năm 2016.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức thực hiện:

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cho phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; báo cáo kết quả tổng kết Đề án qua Sở Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

b) Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.