Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO SỞ TÀI CHÍNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 345/TTr-STC ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính Thái Bình thẩm tra quyết toán”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, KTTC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THAM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO SỞ TÀI CHÍNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý nguồn thu và sử dụng nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thẩm tra quyết toán.

2. Đối tượng áp dụng quy chế này: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thẩm tra.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Sau khi nhận được hồ sơ trình duyệt quyết toán do chủ đầu tư gửi tới; căn cứ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được duyệt hoặc điều chỉnh tại dự án hoặc dự toán (nếu có), Sở Tài chính có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa theo tỷ lệ quy định vào tài khoản tiền gửi của Sở Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công chức tham gia công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và các công tác khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư của Sở Tài chính.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện công tác thẩm tra có trách nhiệm lập dự toán chi và xác định các nội dung chi, mức chi đảm bảo các quy định hiện hành và phù hợp với nguồn thu, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mức thu

Mức thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo định mức quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước; trường hợp Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì mức thu được thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 4. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được trích hàng quý, mức trích hàng quý căn cứ vào số dư chi phí thẩm tra quyết toán thu được, khối lượng thực hiện trong quý. Mức trích trong một quý (tính 100%) được sử dụng như sau:

- Trích tối đa không quá 50% để hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp tham gia thẩm tra quyết toán và các cán bộ phối hợp có liên quan. Mức chi cho từng cán bộ hàng quý do Giám đốc Sở Tài chính quy định.

- Trích tối đa không quá 10% để chi trả cho công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ động căn cứ nguồn thu, mức độ công việc để xác định mức chi và thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng.

- Số còn lại (40%) được quản lý tại Sở Tài chính để thực hiện các nội dung sau:

+ Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán; Mức chi theo điều khoản cụ thể trong hợp đồng.

+ Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán; Mức chi áp dụng chế độ chi tiêu theo các quy định hiện hành.

+ Chi phí khác liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Trường hợp chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa sử dụng hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để thực hiện chi tiếp theo quy định

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Căn cứ quy định tại Quy chế này, giao Giám đốc Sờ Tài chính quyết định các mức chi thanh toán các nội dung, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện có những nội dung chưa phù hợp, các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, điều chỉnh kịp thời đảm bảo theo quy định của nhà nước./.