Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 2180/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 140/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tại Điều 1, Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung vào Điểm 6.2, Khoản 6

m) Sân bóng đá cỏ nhân tạo, kích thước 20x40m.

- Thi công, lắp đặt mặt cỏ nhân tạo.

- Hệ thống đèn chiếu sáng.

- Lưới chắn bóng, khung thành và lưới khung thành.

- Nền hạ.

2. Điều chỉnh Khoản 10

Tổng mức đầu tư:  81.961.415.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 39.740.533.401 đồng.

+ Chi phí thiết bị: 5.233.000.000 đồng.

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 5.000.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng: 920.000.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.932.895.345 đồng.

+ Chi phí khác: 628.091.979 đồng.

+ Chi phí dự phòng (bao gồm dự phòng trượt giá): 27.506.894.275 đồng.

3. Điều chỉnh Khoản 11

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương: 30.000.000.000 đồng.

- Ngân sách tỉnh: 51.961.415.000 đồng.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công; kế hoạch vốn, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn