Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN ĐỢT 22 NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân ban hành tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 891/BCT-BGMN ngày 27/01/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3500/BCT-BGMN ngày 22/4/2016 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 131/TTr-SCT ngày 02/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt 22 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2016 (Chi tiết như Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thương nhân tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, điều tiết hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, các cơ quan kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan và các thương nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương; (b/c)
- Bộ Tài chính; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục HQ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ TMBG&MN, Cục XNK (Bộ CT);
- PCVP; các phòng CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

DANH SÁCH

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN ĐỢT 22 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Tên thương nhân

Địa chỉ

Điện thoại

Ngành nghề kinh doanh

GCN ĐKKD

Đăng ký của thương nhân

1

Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long

Số 713 Giải Phóng, P Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

043 8686 018

Xuất nhập hàng hóa

Số 0101189457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2001

Số 161123-1/TL-ĐK Ngày 23/11/2016

2

Công ty TNHH Công nghệ may DGP

Số 83A, xóm 18B, Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

046 2910 488

Sản xuất, mua bán các mặt hàng, thiết bị trong ngành dệt may, da giầy, in, thêu

Số 0102034475 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 29/4/2008

Số 01/ĐK-MBBG ngày 25/11/2016

3

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quang Phú

Ấp Liên Lộc, xã Xac Bang, H. Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

0915 931 717

Xuất nhập khẩu nông sản,...

Số 3502252422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/4/2014

Số 01/QPA ngày 19/11/2016

4

Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Tâm Hưng

Thôn 6, xã Hải Đông, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

0988 806 118

Xuất nhập khẩu,...

Số 5701489677 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/6/2011

Số 01/CV-TH ngày 29/11/2016

5

HKD Nguyễn Đắc Ngọc

Khu 7, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

0988 158 555

Bán buôn nông, lâm, thủy hải sản,...

Số 22D8012252 do UBND thành phố Móng Cái cấp ngày 18/8/2016

Số 02/ĐĐK ngày 16/11/2016

6

HKD Chu Văn Héo

Số 88, đường Lê Lai, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0972 892 398

Bán buôn hoa quả, nông, lâm, thổ sản

Số 14A 8012285 do UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21/6/2016

Số 06/ĐĐK ngày 18/11/2016

7

Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Hồng Đạt

Số 24, đường Lê Quý Đôn, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0919 998 965

Mua bán xuất nhập khẩu dịch vụ tổng hợp

Số 4900799600 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 30/9/2016

Số 11HD-SCT/2016 ngày 18/11/2016

8

Công ty TNHH TACO Việt Nam

Số 684 đường Trần Đăng Ninh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0253 898 968

Bán buôn nông, lâm, sản nguyên liệu,...

Số 4900655327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 23/5/2011

Số 01/2016 CV-NT ngày 21/11/2016

9

Công ty TNHH MTV thương mại Thành An

Số 188 đường Trục Chính Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0988 111 229

XNK quặng, Bán buôn nông, lâm, sản nguyên liệu,...

Số 4900610728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 15/9/2010

Số 10/CV-TA ngày 10/11/2016

10

HKD Nguyễn Thị Duyên

Khu 6 thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0983 687 762

Bán buôn nông, lâm, sản nguyên liệu,...

Số 14J8000634 do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 14/01/2016

Số 014/ĐĐK ngày 28/11/2016