Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÁT ÂM THANH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 180/TTr-SVHTTDL ngày 24/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, PVHXH;
- Lưu: VP, Đoàn ĐBQH, HĐND &UBND tỉnh.M.Nhật

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÁT ÂM THANH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện phát âm thanh trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý phương tiện phát âm thanh trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ đúng quy định pháp luật.

2. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện phát âm thanh trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tổ chức phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra liên ngành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH PHỐI HỢP CỤ THỂ

Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện phát âm thanh thực hiện các nội dung sau:

1. Khi thực hiện kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện phát âm thanh, doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và cam kết bằng văn bản sử dụng phương tiện phát âm thanh đúng quy định của pháp luật và quy chế này với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh.

2. Việc sử dụng phương tiện phát âm thanh phải bảo đảm không vượt quá giới hạn tiếng ồn và độ rung quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

3. Việc sử dụng phương tiện phát âm thanh phải bảo đảm sự yên tĩnh chung tại khu dân cư, nơi công cộng; không sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ sau 22 giờ (trừ các loại hình dịch vụ có thời gian hoạt động sau 22 giờ được pháp luật quy định).

4. Đặt, để các phương tiện phát âm thanh không làm ảnh hưởng trật tự giao thông đường bộ.

Điều 7. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi sử dụng phương tiện phát âm thanh trong quảng cáo thu hút khách hàng thực hiện các nội dung sau:

1. Khi sử dụng phương tiện phát âm thanh để quảng cáo thu hút khách hàng, phải thực hiện theo Điều 6 Quy chế này.

2. Việc quảng cáo thu hút khách hàng có sử dụng loa phóng thanh và các hình thức tương tự được thực hiện theo quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 8. Khuyến khích thực hiện

1. Tổ chức họp mặt, tiệc chiêu đãi, chúc mừng sự kiện tại các điểm sinh hoạt văn hóa, Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã.

2. Hệ thống loa không hướng về phía khu dân cư, nơi công cộng.

3. Điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, không ảnh hưởng đến cộng đồng.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG PHỐI HỢP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÁT ÂM THANH TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quy chế này đến các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp thực hiện;

b) Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai Quy chế này đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và quần chúng nhân dân biết, thực hiện;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, bổ sung thành phần Đội kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm quy định;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giúp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng, hướng dẫn mẫu quy ước ấp (khu phố) có bổ sung nội dung về sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện;

đ) Chỉ đạo các đơn vị của ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền cổ động trực quang; xây dựng kịch bản, tiểu phẩm văn nghệ tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân có lồng ghép nội dung sử dụng phương tiện phát âm thanh trong trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân.

e) Bổ sung việc thực hiện quy chế này vào nội dung thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

f) Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền rộng rãi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong các hoạt động, sinh hoạt có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về tiếng ồn;

c) Tổ chức hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiếng ồn, thiết bị đo độ ồn cho cán bộ, công chức các cấp và cử người tham gia Đội kiểm tra liên ngành để thực thi nhiệm vụ kiểm tra về tiếng ồn.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn các sở ngành liên quan, các địa phương sử dụng nguồn kinh phí mua sắm thiết bị đo độ ồn trang bị cho Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, có cơ sở xử lý vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền phổ biến Quy chế này nhằm năng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ.

5. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo đơn vị của ngành thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đảm bảo các quy định về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

b) Tổ chức nắm tình hình và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hoạt động kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt văn hóa gia đình có sử dụng thiết bị phát âm thanh vi phạm về an ninh trật tự; lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh

a) Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quy chế này và tự nguyện, tự giác khi sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ không làm ảnh hưởng đến cộng đồng;

b) Giám sát việc thực hiện sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa tại cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;

c) Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng mẫu quy ước ấp (khu phố) có bổ sung nội dung về sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện;

d) Bổ sung việc thực hiện quy chế này vào nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

7. Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

a) Thường xuyên tuyên truyền phổ biến Quy chế này nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ;

b) “Kịp thời đưa tin các tổ chức cá nhân, địa phương, đơn vị không thực hiện tốt Quy chế này”.

c) Đưa tin, bài biểu dương các cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư thực hiện tốt Quy chế này.

8. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp

a) Chỉ đạo bổ sung việc thực hiện Quy chế này vào quy ước của ấp (khu phố);

b) Hướng dẫn mẫu quy ước đồng thuận của khu dân cư về việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa của hộ gia đình tại khu dân cư để các địa phương thực hiện.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếng ồn; về các quy định kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa và thực hiện Quy chế này;

b) Xây dựng và triển khai các biện pháp phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của các Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, nhà văn hóa cấp ấp thu hút các hoạt động văn hóa có sử dụng phương tiện phát âm thanh, góp phần đưa loại hình sinh hoạt văn hóa có sử dụng âm thanh gây tiếng ồn trong cộng đồng vào nền nếp;

c) Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội. Chỉ đạo các lực lượng chức năng cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ theo thẩm quyền pháp luật quy định;

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã; tuyên truyền phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành đến tất cả mọi đối tượng; thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vi phạm trên địa bàn; kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế này.

đ) Chỉ đạo bố trí kinh phí trang cấp thiết bị đo độ ồn cho Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, có cơ sở đề xuất xử lý vi phạm về độ ồn do các phương tiện âm thanh gây ra.

10. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các nội dung Quy chế này đến nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thiết lập đường dây nóng; chỉ đạo phổ biến nội dung Quy chế này trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; niêm yết Quy chế tại trụ sở; phổ biến nội dung Quy chế đến từng Tổ tự quản;

Chỉ đạo Trưởng ấp (khu phố) vận động, tuyên truyền, thuyết phục tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin để kịp thời nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện Quy chế này và quy ước của ấp (khu phố); kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để xử lý đối với các trường hợp không chấp hành Quy định;

c) Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội; chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ theo thẩm quyền pháp luật quy định;

d) Khi nhận được phản ánh của công dân thì phải chỉ đạo các lực lượng chức chức năng nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở hoặc lập biên bản xử lý nghiêm, kịp thời hành vi vi phạm quy định Quy chế này;

đ) Khi phát hiện công chức, viên chức, vi phạm Quy chế này và bị xử lý vi phạm hành chính thì phải phản ánh bằng văn bản về cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc.

11. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội

a) Phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân nơi cư trú thực hiện nghiêm Quy chế này và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh;

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tổ chức kiểm điểm đối với công chức, viên chức vi phạm Quy chế này nếu bị Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt vi phạm hành chính hoặc phản ánh đến cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.