Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2012

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. MỤC ĐÍCH

- Giúp cán bộ, công chức Hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy trình về nghiệp vụ hải quan;

- Giúp người khai hải quan, người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp trong và ngoài Ngành về việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.

B. YÊU CẦU

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế phải theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan;

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế phải tiến hành kịp thời, chính xác theo các hình thức, nội dung quy định tại Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan.

C. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. Nội dung tuyên truyền

1. Đối với cán bộ, công chức Hải quan

a. Phổ biến nội dung văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Bộ Tài chính;

b. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2011 và năm 2012 điều chỉnh trực tiếp trong lĩnh vực hải quan và các quyết định ban hành quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan (Kế hoạch kèm theo);

c. Các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan;

d. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Đối với cộng đồng Doanh nghiệp

Phạm vi tuyên truyền pháp luật như nêu tại điểm 1 trên trừ quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan.

II. Hình thức

1. Đối với cán bộ, công chức Hải quan

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan

- Các văn bản được phổ biến đến cán bộ, công chức Hải quan do Bộ Tài chính chủ trì, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham dự theo số lượng Bộ yêu cầu và phổ biến lại nội dung đến cán bộ, công chức khác trong đơn vị;

- Các văn bản có tài liệu biên soạn sẵn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục chủ động phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

b. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh, thành phố để phổ biến đến cán bộ, công chức trong đơn vị;

- Các văn bản thuộc mục I.1.b và d:

+ Tổng cục chủ trì tập huấn đối với cán bộ, lãnh đạo và công chức làm công tác tham mưu tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục, cán bộ lãnh đạo thuộc Cục Hải quan địa phương;

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động tập huấn trong nội bộ đơn vị.

- Các văn bản thuộc mục I.1.c:

Cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động mời báo cáo viên giới thiệu những nội dung liên quan đến công tác hải quan.

2. Đối với cộng đồng Doanh nghiệp

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan (theo kế hoạch phối hợp với Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam):

- Tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến pháp luật;

- Tuyên truyền thông qua hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc;

- Tuyên truyền thông qua giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên Website của Tổng cục, Báo Hải quan;

- Tuyên truyền thông quan phương tiện thông tin đại chúng (Báo nói, Báo hình, Báo viết).

b. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ;

- Các hình thức tuyên truyền khác theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan.

III. Tiến độ thực hiện

1. Đối với văn bản thuộc mục I.1.a:

Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Bộ Tài chính, triển khai thực hiện trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày văn bản có hiệu lực thi hành.

2. Đối với văn bản thuộc mục I.1.b:

Thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ký ban hành (trừ trường hợp đột xuất).

3. Đối với văn bản thuộc mục I.1.c:

Thực hiện triển khai thực hiện theo kế hoạch riêng.

4. Đối với văn bản thuộc mục I.1.d:

Tổ chức công bố, công khai trong thời hạn 10 ngày trước khi văn bản có hiệu lực thi hành.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

1. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm:

- Là đầu mối trực tiếp chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, thông báo đến các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục triển khai thực hiện đối với các văn bản thuộc mục I.1.a;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan lập kế hoạch tập huấn trong toàn Ngành đối với văn bản thuộc mục I.1.b và d;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Trường Hải quan Việt Nam để đề xuất cụ thể thời gian, địa điểm, công tác hậu cần, báo cáo viên cho buổi giới thiệu văn bản pháp luật đối với văn bản thuộc mục I.1.c;

- Tham mưu cho Tổng cục trình Bộ kế hoạch nội dung phối hợp với các Bộ, Ngành về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hải quan;

- Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thống nhất chỉ đạo điều hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế trong toàn Ngành;

- Triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; đánh giá, tổng kết, kiến nghị các biện pháp để đảm bảo triển khai, thực thi Kế hoạch đạt được mục tiêu, yêu cầu, đúng nội dung, hình thức, đạt hiệu quả cao; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Đầu mối phối hợp với đơn vị có trách nhiệm của Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập và đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp sau khi Tổng cục phê duyệt;

2. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật theo phân công;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc lập Kế hoạch triển khai cụ thể từng đợt tuyên truyền;

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ này của đơn vị trong báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Tổng cục.

II. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và kế hoạch công tác của Ngành, Cục Hải quan địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để triển khai thực hiện từ cấp Cục đến Chi cục, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế từng đơn vị. Hình thức, nội dung, thời gian thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan và bám sát Kế hoạch trọng tâm của Tổng cục;

- Đối với các văn bản pháp luật không có trong Kế hoạch chi tiết, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức tuyên truyền theo quy định hiện hành;

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Tổng cục.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về nội dung Kế hoạch, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn thống nhất thực hiện.

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN;
TUYÊN TRUYỀN, HTCCTT CHO NKHQ, NNT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÁC VBQPPL VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC VỀ HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. Thực hiện theo Kế hoạch PBGDPL năm 2012 của Bộ Tài chính (định kỳ hoặc đột xuất)

 

Áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp trên cơ sở nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh văn bản.

Vụ Pháp chế

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

- Cơ quan, đơn vị Ngành hữu quan

Theo yêu cầu cụ thể đối với từng văn bản tại Kế hoạch của Bộ Tài chính

 

II. Các văn bản QPPL do Tổng cục Hải quan tham mưu, trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành năm 2012

1

Luật Viên chức số 58/2010/QH12

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Vụ Tổ chức cán bộ

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

 

2

Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Thanh tra Tổng cục

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý III, IV/2012

Thực hiện ngay sau khi Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành

3

Nghị định hướng dẫn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Thanh tra Tổng cục

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý III, IV/2012

Thực hiện ngay sau khi Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

Quý III/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

5

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14/3/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP.HCM

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

6

Thông tư ban hành Tờ khai hàng hóa XNK thương mại.

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

7

Thông tư ban hành Tờ khai hàng hóa XNK phi mậu dịch

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

8

Thông tư ban hành hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

9

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban CCHĐH

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý III/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

10

Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 4/7/2008 về việc ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Quản lý rủi ro

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

11

Bộ Đề án tăng cường năng lực phòng chống ma túy cho ngành Hải quan giai đoạn 2011-2015

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Điều tra chống buôn lậu

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi Chính phủ ký ban hành

12

06 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính ký kết với 11 Bộ ngành về cơ chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin tại các cấp, đơn vị Hải quan trong phạm vi toàn Ngành

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Quản lý rủi ro

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý III, IV/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

13

Hiệp định tài trợ Dự án VNACCS/VCIS

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

- Tập huấn cho người khai hải quan, người nộp thuế

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Tháng 5/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

14

Quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính sẽ áp dụng thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia

- Tuyên truyền, hỗ trợ cho các Bộ, Ngành liên quan;

- Cộng đồng doanh nghiệp

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Tháng 4/2012

Được thực hiện sau khi ký ban hành

15

Quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia ban hành Cơ chế quản lý, điều hành hệ thống CNTT một cửa trong giai đoạn thí điểm

- Tuyên truyền, hỗ trợ cho các Bộ, Ngành liên quan;

- Cộng đồng doanh nghiệp

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Tháng 11 và 12/2012

Được thực hiện sau khi ký ban hành

16

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, Công thương, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn thí điểm

- Tuyên truyền, hỗ trợ cho các Bộ, Ngành liên quan;

- Cộng đồng doanh nghiệp

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Tháng 11 và 12/2012

Được thực hiện sau khi ký ban hành

17

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, Công thương, Ngân hàng Nhà nước quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan Hải quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thí điểm trong khuôn khổ Cơ chế một cửa quốc gia

- Tuyên truyền, hỗ trợ cho các Bộ, Ngành liên quan;

- Cộng đồng doanh nghiệp

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Tháng 11 và 12/2012

Được thực hiện sau khi ký ban hành

18

Thông tư hướng dẫn thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục thuế xuất nhập khẩu

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

19

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 37/TTLT/BKHCNMT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Giám sát quản lý

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I, II/2012

Thực hiện sau khi được ký ban hành

20

Thông tư số 168/2011/TT-BTC hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

 

21

Đề án cử đại diện hải quan VN tại nước ngoài

Tập huấn cho CBCC Hải quan có liên quan

Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ  ký ban hành

22

Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam khi xuất cảnh

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục thuế xuất nhập khẩu

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Năm 2012

Thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

23

Đề án, Quyết định cho phép thí điểm và Quyết định phê duyệt dự án, Thông tư, quy trình về việc thí điểm hoàn thuế GTGT cho hàng hóa của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

- Tập huấn cho CBCC Hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

- Cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng tham gia thí điểm hoàn thuế GTGT

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý IV/2012

Thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

III. Các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan ban hành năm 2012

1

Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông quan điện tử

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục Công nghiệp thông tin và Thống kê

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

2

Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Vụ TVQT

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Năm 2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

3

Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ ban hành Quy chế thu thập, xử lý, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin thống nhất trong toàn ngành Hải quan

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Cục ĐTCBL

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

4

Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ ban hành Quyết định công bố Chỉ số hoạt động thực hiện trong năm 2011

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

5

Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hải quan phục vụ công tác luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm và chuẩn hóa cán bộ phục vụ cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Vụ TCCB

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

6

Rà soát tổ chức bộ máy - Xây dựng quy hoạch tổ chức bộ máy Hải quan phục vụ yêu cầu cải cách hiện đại hóa

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Vụ TCCB

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý I/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký

7

Quyết định số 35/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2009 và Quyết định số 15/QĐ-TCHQ ngày 8/3/2011 của Tổng cục Hải quan về các quy định chi tiết hướng dẫn cụ thể áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thương mại

- Tuyên truyền, hỗ trợ CCTT cho NKHQ, NNT;

- Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Quản lý rủi ro

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

 

8

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định phê duyệt tài liệu về phương pháp xây dựng Chỉ số

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành

9

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành bản hướng dẫn thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động hải quan

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành

10

Quyết định số 2063/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản hướng dẫn thực hiện đo thời gian giải phóng hàng đối với hàng hóa XK, NK

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

 

11

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt Đề án phân tích công việc Ngành Hải quan

Tập huấn cho CBCC Hải quan.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

Quý II/2012

Thực hiện sau khi được Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành

12

Xây dựng và sử dụng hồ sơ doanh nghiệp trong công tác quản lý rủi ro

Hội thảo với cộng đồng doanh nghiệp

Ban Quản lý rủi ro

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Quý II và Quý III/2012

 

B. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO CHUYÊN ĐỀ, CHUYÊN SÂU

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Các chuyên đề chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Hải quan

1

Các chuyên đề nghiệp vụ, như:

- Giá, C/O, Kiểm tra sau thông quan, Kiểm soát hải quan.

- Tố tụng hành chính tại Tòa, …

- Tập huấn, đào tạo ngắn ngày;

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục.

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

 

Căn cứ yêu cầu hoạt động thực tiễn của Ngành để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình 

 

2

Hội nghị chuyên đề Kiểm tra định mức đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Tập huấn cho CBCC Hải quan

Cục Giám sát quản lý

 

 

 

3

Nâng cao năng lực kiểm tra hải quan thông qua hoạt động quản lý rủi ro

Tập huấn cho CBCC Hải quan

Ban Quản lý rủi ro

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

 

 

4

Những vấn đề về thay đổi phương thức quản lý hải quan khi áp dụng Hệ thống thông quan tự động (Hệ thống VNAACS)

Tập huấn, tuyên truyền cho CBCC Hải quan

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP.

- Các Bộ, Ngành liên quan

 Theo yêu cầu của việc triển khai Dự án VNAACS

 

II

Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin đối thoại, giải quyết vướng mắc trực tiếp giữa Hải quan - Doanh nghiệp.

1

Chính sách mới về Hải quan

- Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp;

- Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử;

- Cán bộ, công chức Hải quan.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh/TP;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Quý II/2012

 

2

Chính sách mở rộng áp dụng chế độ ưu tiên với Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo chương trình áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện

Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Cục Kiểm tra sau thông quan

- Cục Hải quan các tỉnh/TP;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Quý IV/2012

 

C. BIÊN SOẠN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM, ẤN PHẨM VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN; TUYÊN TRUYỀN, HT, CCTT

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.

Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đang có hiệu lực pháp lý

Xuất bản sách

Cán bộ, công chức Hải quan, các đối tượng thực hiện thủ tục hải quan

Vụ Pháp chế

- Văn phòng Tổng cục;

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Nhà xuất bản có liên quan.

Năm 2012

Cung cấp cho từng đơn vị Hải quan

2.

Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi có các quy định pháp luật hải quan, thủ tục hải quan

Xuất bản tờ rơi, tờ gấp

Người khai hải quan, người nộp thuế; khách du lịch XNC tại cửa khẩu

Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

- Văn phòng Tổng cục;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

- Nhà xuất bản liên quan.

Năm 2012

Cung cấp, phát miễn phí