Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2314/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Thông báo số 1834-TB/TU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 468/TTr-CAT-TCCB ngày 12/9/2019 của Công an tỉnh “Về việc phê duyệt Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng và triển khai thực hiện Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng Công an xã. Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được thay thế.

- Kết thúc giai đoạn thực hiện nêu tại Đề án, Công an tỉnh tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định; đồng thời đề xuất để triển khai thực hiện ở lộ trình tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Giao Sở Nội vụ: Phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được thay thế.

- Giao Sở Tài chính: Phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cấp, hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Đề án.

- Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Phối hợp Công an tỉnh bố trí công tác, giải quyết chế độ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được thay thế. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ chi thường xuyên phục vụ hoạt động của lực lượng Công an xã. Phối hợp tuyên truyền chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

3. Kinh phí thực hiện Đề án: Đề án sử dụng kinh phí của Bộ Công an và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an (b/c);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- Công an tỉnh;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì