Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

 Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, CHI CỤC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại cơ quan hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Hợp nhất “Phòng Tài nguyên nước” và “Phòng Khoáng sản” thành “Phòng Quản lý tài nguyên”;

2. Hợp nhất “Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá” và “Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu” thành “Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu”;

3. Hợp nhất “Chi cục Quản lý đất đai” và “Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám” thành “Chi cục Quản lý đất đai”;

4. Giải thể Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Điều 2. Sau khi tổ chức lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ cấu tổ chức các phòng, chi cục, như sau:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý tài nguyên;

d) Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu;

đ) Chi cục Quản lý đất đai;

e) Chi cục Bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 và bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ