Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2003/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 3 TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH NHIỆT CHUYỂN DỊCH TỪ TIÊU CHUẨN ISO THÀNH 3 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 VÀ 300 : 2003

 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ - CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng.
Căn cử biên bản số 08/BXD-HĐKHKT ngày 15/01/2003  của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu chuyển dịch 03 tiêu chuẩn quốc tế về cách nhiệt.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 03 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam :

- TCXDVN 298 : 2003   '' Cấu kiện và các bộ phận của công trình - Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán "

- TCXDVN 299 : 2003 " Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa "

- TCXDVN 300 : 2003 " Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ "

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :                               
- Như điều 3                                           
- Tổng Cục TCĐLCL
- Lưu VP&Vụ KHCN

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
PGS,TSKH Nguyễn Văn  Liên 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN