Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2297/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và CV ĐC, MT, KH;
- Lưu: VT, CCHC (3 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

TTHC đã được công bố tại Quyết định

Lĩnh vực đất đai

1.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất đã qua thời hạn 1 năm của UBND Tỉnh

Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 15/8/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.

Đăng ký biến động về sử dụng đất do chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp trong khu công nghiệp) hoặc góp vốn mà không hình thành pháp nhân mới.

3.

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

4.

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

5.

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 15/8/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

6.

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

7.

Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

8.

Thẩm định, nghiệm thu công trình đo đạc bản đồ

Lĩnh vực Môi trường

9.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 15/8/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

10.

Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH)

11.

Gia hạn/ điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH)

12.

Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH)

13.

Gia hạn/ điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH)

Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất

14.

Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 15/8/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

15.

Thủ tục xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

16.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

17.

Thủ tục xin cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

18.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

19.

Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

20.

Thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản

21.

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

22.

Thủ tục trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

23.

Thủ tục cấp chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản

24.

Thủ tục cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

25.

Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản

26.

Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản