Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2290/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-VP ngày 14 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính của ngành Thanh tra thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra tỉnh cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, HCC;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. (Tuấn)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

 

3

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

 

4

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

5

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

6

Kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

7

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng chống tham nhũng

 

8

Xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

9

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

 

10

Thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN

11

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Khiếu nại, tố cáo

 

12

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Khiếu nại, tố cáo

 

13

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Khiếu nại, tố cáo

 

14

Tiếp công dân tại cấp huyện

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

15

Xử lý đơn tại cấp huyện

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

16

Kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

17

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

18

Xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

19

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

 

20

Thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ

21

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Khiếu nại, tố cáo

 

22

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Khiếu nại, tố cáo

 

23

Tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

24

Xử lý đơn tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

25

Kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

26

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

27

Xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

 

28

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

 

29

Thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng