Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2285/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 01/01/2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 862/SKHĐT-HTĐT ngày 11/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động, phát triển.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020, có 8.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và đến năm 2025 có trên 13.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền quy định.

- Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Lồng ghép chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng và các chương trình tín dụng của Chính phủ.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kết nối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, các điều kiện được vay từ Quỹ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

d) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hỗ trợ thuế, kế toán:

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế, nhất là các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất có thời hạn theo quy định đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa các thủ tục hành chính về thuế và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán. Thực hiện tốt các chính sách phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

3. Hỗ trợ mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét tạo quỹ đất sạch; rà soát, tham mưu bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn; thời gian hỗ trợ tối đa là 05 (năm) năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Thời gian hoàn thành Quý IV/2018.

b) Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Công Thương thông báo công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.

c) UBND cấp huyện tạo quỹ đất sạch để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có mặt bằng triển khai dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của địa phương mình.

4. Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung:

a) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của pháp luật.

b) Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ, thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh, khai thác, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

5. Hỗ trợ mở rộng thị trường:

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng, thành lập chuỗi phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã... theo hình thức đối tác công tư. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đến các thị trường, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

6. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban ngành, địa phương xây dựng tài liệu giới thiệu, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát, cập nhật và đăng tải các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Công báo tỉnh để doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng miễn phí.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Các Sở, Ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực quản lý.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4; đảm bảo trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời.

7. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Các khóa đào tạo về kỹ năng khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh; đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO); đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ; đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng markerting, thương mại điện tử, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và các khóa học về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; các khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

e) Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đề xuất chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu triển khai các khóa đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp.

8. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Làm đầu mối thực hiện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Triển khai quy định hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với các doanh nghiệp thành lập từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Hướng dẫn doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

b) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện:

- Triển khai quy định hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Điều 18, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Điều 19, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

c) Các Sở, ngành, đơn vị cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục, hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện miễn phí thẩm định và lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo Điều 17, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Đồng thời, tổng hợp, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do ngành quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

9. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2018; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, kêu gọi, khuyến khích các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

c) Đề nghị Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp; tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

10. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2018.

b) Các Sở, Ban ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

11. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp:

a) Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý. Trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đa dạng các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

12. Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan:

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, các Sở, Ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh.

2. Nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Căn cứ kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phát triển, hoạt động đúng quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán hằng năm và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện kế hoạch này và các Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội, đoàn thể tích cực triển khai tuyên truyền Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Chế độ báo cáo: Hằng năm các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- Phòng TM và CN Việt Nam (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân