Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2281/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN MỸ LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Văn bản số 171-TB/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, dịch vụ tổng hợp tại xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Văn bản số 660/UBND-VP3 ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, dịch vụ tổng hợp tại xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 38/TTr-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Mỹ Lộc; 1483/TTr-STNMT ngày 23/6/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mỹ Lộc và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mỹ Lộc với diện tích 9,00 ha đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, dịch vụ tổng hợp tại xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc.

Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 9,00 ha đất sản xuất kinh doanh tại các xã: Mỹ Hưng (4,5 ha), Mỹ Tiến (4,5 ha) do không có nhu cầu sử dụng.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc; Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Hưng, Mỹ Tiến, Mỹ Thắng; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch

Nguyễn Phùng Hoan