Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 14/TTr-CP ngày 31/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 18 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-CTN ngày 23/02/2012 của Chủ tịch nước)

1. Ngô Thị Thu Hương, sinh ngày 10/9/1979 tại Bình Định

Hiện trú tại: Knappes Toperen 35, 1535 Moss

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/11/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hassel Veien 12B, 4315 Sandnes

Giới tính: Nữ

3. Lai Thị Kim Yến, sinh ngày 04/6/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lief Dietriehsons gate 19, 4019 Stavanger

Giới tính: Nữ

4. La Thị Mai Tâm, sinh ngày 17/02/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tiril Tunga 25, 2611 Lillehammer

Giới tính: Nữ

5. La Nguyễn Bình Nguyên, sinh ngày 10/7/2005 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tiril Tunga 25, 2611 Lillehammer

Giới tính: Nam

6. Đoàn Thị Ngọc Bội, sinh ngày 28/12/1959 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Grasheibakken 4, 4034 Stavanger

Giới tính: Nữ

7. Hoàng Thị Cảnh, sinh ngày 15/12/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: H0301 Sannergata 38A, 0557 Oslo

Giới tính: Nữ

8. Lâm Ngọc Phượng, sinh ngày 18/01/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Christies gata 4, 1724 Sarpsborg

Giới tính: Nữ

9. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 06/01/1981 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Lokenveien 7, 1813 Askim

Giới tính: Nữ

10. Phan Phi Hùng, sinh ngày 30/10/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Linde Veien 26, 4314 Sandness

Giới tính: Nam

11. Mai Thanh Trang, sinh ngày 01/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hovedgards Vei 35, 4621 Kristiansand

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh ngày 22/3/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jacob Rolls Gate 9, 7016 Trondheim

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Phương Toàn, sinh ngày 03/01/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Odd Brochmanns Veg 161, 7051 Trondheim

Giới tính: Nam

14. Lê Thị Trà My, sinh ngày 09/02/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Darres gata 10, 0175 Oslo

Giới tính: Nữ

15. Lê Thị Thanh Thu, sinh ngày 27/6/1984 tại Bình Định

Hiện trú tại: Hallagerbakken 3, 1256 Oslo

Giới tính: Nữ

16. Cao Thị Loan, sinh ngày 16/8/1958 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Asaheio 48, 5412 Stord

Giới tính: Nữ

17. Lại Ngọc Quỳnh, sinh ngày 01/5/1996 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Asaheio 48, 5412 Stord

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Hữu Quốc, sinh ngày 18/02/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Rundtomvegen 3, 2625 Lillehammer

Giới tính: Nam