Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính về đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 01 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục kèm theo).

- 01 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, UBCK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Tên thủ tục “Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh, công ty đại chúng (CTĐC) nộp hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội).

+ Bước 2: SGDCK Hà Nội tiếp nhận, xem xét hồ sơ.

+ Bước 3: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cho CTĐC, trường hợp từ chối, SGDCK Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

(i) Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội theo Phụ lục II Thông tư số 01/2015/TT-BTC ;

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do TTLKCK cấp;

(iii) Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch (nếu có).

- Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức đăng ký giao dịch.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SGDCK Hà Nội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của SGDCK Hà Nội.

- Phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội theo Phụ lục II Thông tư số 01/2015/TT-BTC .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.