Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228-CT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 228-CT NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHIỆP VỤ VĂN HOÁ THUỘC BỘ VĂN HOÁ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ văn hoá, Bộ trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp và chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

1. Đổi tên Trường cao đẳng nghiệp vụ văn hoá thành Trường đại học văn hoá Hà Nội, thuộc Bộ Văn hoá.

2. Trường đại học văn hoá Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học theo các hình thức dài hạn, chuyên tu, tại chức và làm nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý các ngành.

Trường có các ngành đào tạo dưới đây:

- Văn hoá quần chúng,

- Thư viện và phát hành sách,

- Bảo tồn - bảo tàng,

Ngoài ra trường còn có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viết văn trẻ.

3. Bộ Văn hoá có trách nhiệm tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất - kỹ thuật cho trường, với sự phối hợp và giúp đỡ của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ.

4. Bộ trưởng các Bộ Văn hoá, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Lao động, Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)