Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2275/QĐ-BNN-TCCB

 Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ THUỶ SẢN VÀ VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001;
Để thực hiện việc Hợp nhất Bộ Thuỷ sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở cuộc họp Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở rộng ngày 06/8/2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Thuỷ sản và Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Thuỷ sản, Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Vụ trưởng Vụ  Khoa học Công nghệ tổ chức xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Vụ Khoa học Công nghệ phù hợp với quy định mới trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát