Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 (danh mục nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, sản phẩm dự kiến, thời gian thực hiện kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo Danh mục tại Điều 1 và hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ:
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021
(kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

A

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

 

 

a

Nhóm nhiệm vụ lớn (tài liệu, tập huấn, mô hình, tuyên truyền về cùng 1 chủ đề)

 

1

Xây dựng và phát triển giáo dục du lịch xanh các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch

Thiết kế được các loại hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành du lịch nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức các hoạt động thực tiễn về du lịch xanh cho giảng viên và sinh viên.

1. Kế hoạch hoạt động giáo dục du lịch xanh ở cơ sở giáo dục đại học.

2. Tài liệu về Du lịch xanh trong cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch;

3. Tài liệu về Giáo dục du lịch xanh trong cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

4. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về giáo dục du lịch xanh cho cán bộ quản lý, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

5. Tài liệu truyền thông về giáo dục du lịch xanh trong cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

6. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục du lịch xanh trong cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.

7. Mô hình giáo dục du lịch xanh.

8. Báo cáo kết quả tập huấn về giáo dục du lịch xanh.

9. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục du lịch xanh.

10. Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục du lịch xanh.

11. Báo cáo tổng kết

12. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021-2022

2

Xây dựng và phát triển “Trường đại học xanh” ở Việt Nam

Xây dựng được luận cứ về việc xây dựng và phát triển trường đại học xanh ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và hình thành lối sống xanh cho sinh viên các trường đại học.

1. Khung lí thuyết, bộ tiêu chí “Trường đại học xanh” theo vùng miền và lĩnh vực.

2. Báo cáo về hiện trạng xây dựng và phát triển các mô hình “Trường đại học xanh”.

3. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình“Trường đại học xanh”

4. Tài liệu tập huấn xây dựng mô hình “Trường đại học xanh”

5. Tài liệu truyền thông về xây dựng, phát triển mô hình “Trường học xanh”trong cơ sở giáo dục đại học.

5. Mô hình “Trường đại học xanh”.

6. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình “Trường đại học xanh”.

7. Báo cáo kết quả tập huấn thử nghiệm về xây dựng mô hình “Trường đại học xanh”.

8. Báo cáo kết quả truyền thông về mô hình “Trường đại học xanh”.

9. Báo cáo kết quả nhân rộng và phát triển mô hình “Trường đại học xanh”.

10. Báo cáo tổng kết

11. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021-2022

3

Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong trường phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thiết kế được các loại hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

1. Tài liệu Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

2. Bộ tài liệu tập huấn giáo viên về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

3. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

4. Tài liệu hướng dẫn các bộ quản lí và GV cốt cán tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

5. Mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

6. Báo cáo kết quả thử nghiệm tài liệu, tập huấn cho cán bộ quản lí và GV cốt cán các trường phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

7. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

8. Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

9. Báo cáo tổng kết

10. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021-2022

4

Xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Xây dựng được bộ tài liệu, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cho cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học về những nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và các văn bản liên quan.

1. Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

2. Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

3. Tài liệu tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

4. Tài liệu tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

5. Tài liệu truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

6. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học

7. Chương trình tập huấn kèm bài giảng mẫu, bài giảng điện tử.

8. Mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học.

9. Báo cáo kết quả tập huấn thử nghiệm và tập huấn đại trà.

10. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học.

11. Báo cáo kết quả truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

12. Báo cáo tổng kết

13. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021-2022

b

Xây dựng và phát triển phương thức tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các biện pháp thúc đẩy hoạt động giáo trong các cơ sở dục BVMT giáo dục

 

5

Xây dựng cổng tài liệu số về bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Xây dựng được cổng tài liệu số quốc gia về giáo dục bảo vệ môi trường

2. Xây dựng được bộ tiêu chuẩn số hóa tài liệu số quốc gia về giáo dục bảo vệ môi trường

1. Công tài liệu sô về giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ GDĐT

2. Bộ tiêu chuẩn số hóa tài liệu số về giáo dục bảo vệ môi trường

3. Bộ tài liệu vận hành hệ thống

4. Một số tài liệu số hóa (thử nghiệm).

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2020-2021

6

Xây dựng quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

Đề xuất được quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

2. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

3. Hướng dẫn quy trình đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

4. Báo cáo tổng kết

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì

2020-2021

c

Xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về BVMT

 

7

Xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông

Xây dựng và phát triển được mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông

1. Báo cáo thực trạng xây dựng và phát triển mô hình câu lạc Bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông

2. Bộ tiêu chí đánh giá về mô hình câu lạc bộ môi trường trong trường trung học phổ thông

3. Bộ công cụ đánh giá mô hình câu lạc Bộ môi trường trong trường trung học phổ thông

4. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng, hoạt động mô hình câu lạc bộ môi trường trong trường trung học phổ thông.

5. Mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông.

6. Báo cáo đánh giá thử nghiệm mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông.

7. Báo cáo kết quả nhân rộng câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông

8. Báo cáo tổng kết

9. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

8

Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững

Xây dựng được mô hình giáo dục BVMT dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giáo dục BVMT ở địa phương, cũng như đảm bảo các hoạt động giáo dục BVMT ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.

1. Báo cáo về hiện trạng giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).

2. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX

3. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX

4. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đông cho học viên trung tâm GDTX

5. Mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX

6. Báo cáo thử nghiệm mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

7. Báo cáo tổng kết

8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

9

Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị

Xây dựng và hướng dẫn được HS Trung học khu vực đô thị xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương nhằm nâng cao năng lực BVMT cho HS.

1. Báo cáo tổng quan hiện trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn ở một số đô thị

2. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học.

3. Bộ công cụ đánh giá mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học.

4. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học.

5. Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học.

6. Báo cáo đánh giá thử nghiệm mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học.

7. Báo cáo tổng kết

8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

d.

Xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục BVMT trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT gắn với BVMT

 

10

Biên soạn tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp dùng cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Biên soạn được tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức tiến tới thay đổi hành vi cho cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc khối Nông - Lâm - Ngư

1. Tài liệu quản lý chât thải rắn nông nghiệp cho cán bộ quản lí, giảng viên cơ sở giáo dục đại học khối Nông - Lâm - Ngư.

2. Tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp cho sinh viên cơ sở giáo dục đại học khối Nông - Lâm - Ngư.

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tài liệu.

4. Báo cáo tổng kết

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

11

Xây dựng bộ học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Xây dựng được bộ học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường nhằm cung cấp những kiến thức ban đầu về bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

1. Bộ học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu

4. Báo cáo tổng kết

6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

12

Xây dựng bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng được bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

1. Bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tài liệu.

3. Báo cáo tổng kết

4. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

13

Biên soạn sổ tay truyền thông về giảm thiểu, phân loại, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) cho học sinh tiểu học

Biên soạn được bộ tài liệu truyền thông về giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho HS tiểu học

1. Tài liệu truyền thông về giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) cho học sinh tiểu học.

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm tài liệu.

3. Báo cáo tổng kết

4. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

14

Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

Xây dựng được tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

1. Bộ tiêu chí xác định chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ttung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

2. Bộ chủ đề GDBVMT giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

4. Báo cáo thử nghiệm bộ Tài liệu

5. Báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

B

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

 

 

a.

Nhiệm vụ tập huấn

 

 

15

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục đại học về giám sát chất thải rắn khu vực ven biển

Biên soạn được tài liệu và tập huấn cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao năng lực giám sát về chất thải rắn khu vực ven biển.

1. Tài liệu nâng cao năng lực giám sát về chất thải rắn khu vực ven biển cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục.

2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn năng lực giám sát về chất thải rắn khu vực ven biển cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục.

3. Chương trình tập huấn

4. Báo cáo kết quả tập huấn nhằm nâng cao năng lực giám sát về chất thải rắn khu vực ven biển cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục.

5. Báo cáo kết quả truyền thông về giám sát về chất thải rắn khu vực ven biển cho cán bộ Đoàn các cơ sở giáo dục.

6. Xây dựng mô hình giám sát rác thải ven biển.

7. Báo cáo kết quả thử nghiệm và nhân rộng mô hình giám sát rác thải ven biển.

8. Báo cáo tổng kết

9. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

16

Tập huấn nâng cao năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học

Biên soạn được tài liệu và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học

1. Tài liệu nâng cao năng lực năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học

2. Tài liệu tập huấn về nâng cao năng lực năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ương hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học

3. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về nâng cao năng lực năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học.

4. Báo cáo thử nghiệm Tài liệu và Báo cáo kết quả tập huấn.

5. Báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

17

Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học

Biên soạn được tài liệu tập huấn cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tiêu dùng xanh.

1. Tài liệu về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

2. Tài liệu tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

3. Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học

4. Chương trình tập huấn (bài giảng điện tử, bài giảng mẫu,quy mô, địa điểm).

5. Báo cáo về kết quả tập huấn.

6. Báo cáo tổng kết

7. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

18

Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Biên soạn được tài liệu và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường đang đặt ra cho sinh viên các trường sư phạm

1. Tài liệu nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường đang đặt ra đối cho sinh viên các trường sư phạm.

2. Tài liệu tập huấn về nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường đang đặt ra đối cho sinh viên các trường sư phạm.

3. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi trường đang đặt ra đối cho sinh viên các trường sư phạm.

4. Báo cáo thử nghiệm Tài liệu và Báo cáo kết quả tập huấn.

5. Báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

b.

Nhiệm vụ tuyên truyền

 

19

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng"

- Phát động phong trào bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh ngành giáo dục

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong việc phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng (fanpage, Web, truyền hình), phát huy vai trò nòng cốt của ngành giáo dục trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường tại đơn vị và địa phương.

- Các hoạt động được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có tác dụng lan toả sâu rộng đến đông đảo các đối tượng trong ngành giáo dục và trong xã hội

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động

- Công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

20

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động

- Công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

21

Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biến miền Trung"

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động

- Công bố trên website của đơn vị chủ trì.

2021

22

Chuỗi hoạt động và Lễ mit-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục

Phát động phong trào bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh ngành giáo dục- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong việc phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng (fanpage, Web, truyền hình), phát huy vai trò nòng cốt của ngành giáo dục trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường tại đơn vị và địa phương.

- Các hoạt động được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có tác dụng lan toả sâu rộng đến đông đảo các đối tượng trong ngành giáo dục và trong xã hội

- Lễ Mit-tinh

- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Lễ Mit-tinh và các hoạt động

- Công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo và website của đơn vị chủ trì.

2021