Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 226/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 226/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin như sau:

1. Duy trì là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: Công ty Phát hành Sách khu vực II.

2. Cổ phần hoá Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá.

3. Sáp nhập Nhà Xuất bản Âm nhạc vào Nhà Xuất bản Văn hoá - Thông tin.

4. Bán doanh nghiệp: Công ty Xây dựng và Sửa chữa nhà cửa.

5. Giải thể hoặc phá sản : Công ty Xuất nhập khẩu ngành in.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Ngân hàng thương mại xử lý các khoản nợ và lỗ của các Công ty : Mỹ thuật Trung ương, Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá, Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in và trong tháng 12 năm 2005 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hình thức sắp xếp đối với các công ty này.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ được phê duyệt tại Quyết định số 103/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.

Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: giao, khoán kinh doanh, bán đấu giá, giải thể, phá sản theo quy định hiện hành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 226/2005/QĐ-TTg điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 226/2005/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/09/2005
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 23/09/2005
  • Số công báo: Số 33
  • Ngày hiệu lực: 08/10/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản