Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Lâm (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/4/2016), như sau:

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

1

Bảo him xã hội huyện Bảo Lâm (Xây dựng trụ sở làm việc)

Thị trấn Lộc Thắng

0,20

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phn thửa 471, tờ bản đồ số 34

2

Chùa Hoa Nghiêm (Đất tôn giáo)

Thị trấn Lộc Thắng

0,57

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc thửa 209 và một phần thửa 207, tờ bản đồ số 34

3

Công ty TNHH Ngọc Bảo Sơn (Xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp)

Thị trấn Lộc Thắng

1,81

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phần thửa 246, tờ bản đồ số 37

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Bảo Lâm;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm;
- Lưu: VT, ĐC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt