Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CấP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH (26 THỦ TỤC)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (03 THỦ TỤC)

1. Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Tài chính

16 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chuyên viên VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật và lập Phiếu thông tri, Ủy nhiệm chi và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Sở Tài chính

06 ngày

2. Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

2.1. Đối với dự án nhóm A

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 120 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Tài chính

110 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chuyên viên VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

05 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHHC

Sở Tài chính

0,5 ngày

2.2 Đối với dự án nhóm B

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Tài chính

50 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chuyên viên VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

05 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHHC

Sở Tài chính

0,5 ngày

2.3 Đối với dự án nhóm C

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Tài chính

20 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chuyên viên VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

05 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHHC

Sở Tài chính

0,5 ngày

3. Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Tài chính

04 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chuyên viên VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Sở Tài chính

02 ngày

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ TÀI CHÍNH (23 THỦ TỤC)

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH (05 THỦ TỤC)

1. Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

1,5 ngày

2. Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

9,5 ngày

3. Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

9,5 ngày

4. Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

5. Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN (17 THỦ TỤC)

1. Thủ tục mua hóa đơn lẻ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

4,5 ngày

2. Thủ tục mua quyển hóa đơn

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

4,5 ngày

3. Thủ tục xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

4. Thủ tục xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

5. Thủ tục thẩm định đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

6. Thủ tục thẩm định đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

7. Thủ tục quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

8. Thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

9. Thủ tục quyết định thanh lý tài sản công

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

10. Thủ tục thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

11. Thủ tục thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

12. Thủ tục quyết định bán tài sản công

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

13. Thủ tục quyết định điều chuyển tài sản công

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

29 ngày

14. Thủ tục đăng ký giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

4,5 ngày

15. Thủ tục kê khai giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp đúng theo quy định và được công chức tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng.

- Trường hợp không đúng theo quy định công chức trả lại ngay Văn bản cho tổ chức đồng hướng dẫn tổ chức thực hiện kê khai nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Lưu hồ sơ

Sở Tài chính

 

16. Thủ tục hiệp thương giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

19 ngày

17. Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 75 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ liên quan đến chi phí để Sở Tài chính thẩm định kể từ ngày nộp tiền vào kho bạc

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

30 ngày

B2 và B4

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 ngày

B3

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

43 ngày

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (01 THỦ TỤC)

1. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tài chính

0,75 ngày

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN

I. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

1. Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thẩm định hồ sơ quyết toán và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

24 ngày

B4

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

03 ngày

B5

Đóng dấu, phát hành và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày

2. Thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thẩm định hồ sơ quyết toán và dự thảo báo cáo kết quả thẩm định.

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

20 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch

03 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

II. Lĩnh vực quản lý Giá và Công sản

1. Thủ tục đăng ký giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

0,5 ngày

B3

1. Xử lý hồ sơ theo quy định tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, kết thúc quy trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

2. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, sẽ làm văn bản thông báo bổ sung, làm rõ hồ sơ (chuyển tiếp B4).

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch

0,5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

2. Thủ tục kê khai giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp đúng theo quy định và được công chức tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng.

- Trường hợp không đúng theo quy định công chức trả lại ngay Văn bản cho tổ chức, đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện kê khai nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 ngày

B2

Lưu hồ sơ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

1. Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thẩm định hồ sơ quyết toán và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

Bộ phận Kế toán cấp xã

25 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

03 ngày

B4

Đóng dấu, phát hành và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư UBND cấp xã

01 ngày