Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 9 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Công Thương theo dõi, giám sát và phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện năm 2020, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khi thiếu điện xảy ra, kế hoạch này là cơ sở để Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hàng tháng theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
- Lưu: VT, KT5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Luật Điện lực năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện;

- Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;

- Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2020;

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nhu cầu điện và dự báo phát triển phụ tải điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trong năm 2020.

- Chủ động điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện hệ thống điện vận hành bình thường, cũng như trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong hệ thống điện.

- Tạo cơ sở cho Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện cụ thể theo từng tháng để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện cung ứng.

2. Yêu cầu:

- Trong điều kiện bình thường, hệ thống điện quốc gia có đủ nguồn điện để đáp ứng yêu cầu của phụ tải thì không thực hiện điều hòa tiết giảm điện.

- Việc điều hòa, tiết giảm điện chỉ được thực hiện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu đặc biệt vào các tháng cao điểm mùa khô, phụ tải tăng cao đột biến hay thiếu hụt nguồn khí, nguồn than cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, sự cố bất khả kháng xảy ra trong hệ thống điện quốc gia.

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

Căn cứ điều 9, Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Nguyên tắc thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trong kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân, cụ thể như sau:

a) Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải điện;

b) Thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện này khi xảy ra thiếu điện;

c) Thỏa thuận với khách hàng công nghiệp - xây dựng về phương thức tiết giảm điện luân phiên khi hệ thống thiếu điện năng hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi hệ thống thiếu công suất; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng và thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện.

2. Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên mà sản lượng điện, công suất tiêu thụ của phụ tải vẫn có khả năng vượt mức sản lượng điện, công suất được phân bổ thì việc tiết giảm điện phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện.

b) Ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương.

c) Thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch hàng tháng được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

d) Thực hiện tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các đơn vị sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng...) để đối phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung cầu điện trong hệ thống điện Miền Nam.

3. Trong quá trình thực hiện điều hòa tiết giảm điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật điện năng, công suất tiêu thụ và tăng trưởng phụ tải thực tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời báo cáo, đề nghị với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng và công suất điện hợp lý cho tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được điều chỉnh để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, cung cấp điện tối đa trong điều kiện cho phép.

4. Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có cân nhắc đến đặc điểm sinh hoạt của người dân, đặc thù công nghệ dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do gián đoạn cung cấp điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân, đảm bảo mục tiêu phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh BR-VT.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020:

1. Hệ thống điện vận hành bình thường:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải điện.

- Kế hoạch sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2020 là 6.959,7 triệu kWh, tăng trưởng khoảng 4,82%; trong đó: sản lượng điện nhận lưới của phụ tải điện từ 22kV trở xuống khoảng 4.130,4 triệu kWh, sản lượng điện nhận lưới phụ tải điện 110kV khoảng 2.829,3 triệu kWh.

- Kế hoạch công suất lớn nhất (Pmax) toàn tỉnh là 1.250MW. Trong đó, công suất Pmax của phụ tải 110kV là 600MW và công suất Pmax của phụ tải 22kV là 650MW.

- Kế hoạch sản lượng điện nhận trung bình ngày lớn nhất là 23.500.000 kWh/ngày. Trong đó, sản lượng ngày của phụ tải 110kV là 11.500.000 kWh/ngày và sản lượng ngày của phụ tải 22kV là 12.000.000 kWh/ngày.

- Kế hoạch điện thương phẩm năm 2020 là 6.724,34 triệu kWh tăng 4,3% so với năm 2019 (6.447,7 triệu kWh). Chi tiết sản lượng điện nhận lưới hàng tháng và điện thương phẩm của 5 thành phần phụ tải theo Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục đính kèm.

2. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn:

a. Phương án thực hiện: Tùy theo mức công suất yêu cầu cắt giảm, phương án giảm các mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25% và 30% công suất ở từng thời điểm, cụ thể:

- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ: thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 3 Phụ lục đính kèm.

- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 21 giờ: thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 4 phụ lục đính kèm.

- Trong trường hợp cắt tải khẩn cấp theo lệnh Điều độ miền, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sa thải các tuyến đường dây 22kV không thuộc diện ưu tiên trước, sau đó cắt tải theo yêu cầu với mức cắt theo phương án đã lập và tiến hành tái lập tuyến đã cắt.

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tăng cường nhân lực ứng trực, các phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại phục vụ cho việc thao tác khi có mệnh lệnh cắt tải từ Điều độ miền hoặc cắt tải theo kế hoạch trong thời gian ngắn nhất, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm thiết bị kết hợp cắt điện công tác và cắt điện khi thiếu hụt công suất một cách hợp lý, tránh mất điện một khu vực nhiều lần.

b. Công tác chuẩn bị:

- Rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách các cơ quan, đơn vị sử dụng điện quan trọng được cấp điện theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được phê duyệt.

- Tiến hành rà soát, cập nhật phụ tải các tuyến, phân đoạn và trạm biến áp.

- Phân nhóm phụ tải theo từng mức công suất tiết giảm như dự kiến để chủ động thực hiện khi xảy ra mất cân đối cung cầu trên hệ thống điện.

- Tổng hợp số lượng phát tuyến và công suất cắt giảm theo các thời điểm điển hình ứng với các mức sa thải tần số.

- Phân công nhân sự tăng cường để thực hiện việc điều hòa công suất.

3. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong dài hạn:

a. Phương án thực hiện:

- Trong phương án cấp điện cho trường hợp mất cân đối cung cầu dự kiến kéo dài trong nhiều ngày do nguồn cung theo kế hoạch không đủ nhu cầu phụ tải, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tính toán tập trung vào công tác tiết giảm nhu cầu điện ở các phụ tải là khách hàng lớn, sử dụng nhiều điện.

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp làm việc với khách hàng lớn để ký kết lại phụ lục hợp đồng, với dự kiến khách hàng phải có biện pháp tiết giảm tương ứng hai mức 10% và 15% sản lượng (không bao gồm sản lượng điện tiết kiệm), riêng công suất sử dụng dự kiến phải tiết giảm so với công suất lớn nhất của đơn vị theo ba mức 5%, 10% và 15%. Thực hiện thông báo yêu cầu tiết giảm (10%, 15% sản lượng và 5%, 10%, 15% công suất) tới khách hàng theo quy định hiện hành.

- Dự kiến các mức công suất và sản lượng điện tiết giảm ở cấp điện áp 22kV như sau:

+ Mức 1 (tiết giảm 10%):

■ Công suất tiết giảm: 60 MW

■ Sản lượng điện tiết giảm trung bình ngày: 1.440.000 kWh

+ Mức 2 (tiết giảm 15%):

■ Công suất tiết giảm: 70 MW

■ Sản lượng điện tiết giảm trung bình ngày: 1.680.000 kWh

■ Bên cạnh đó, huy động công suất diesel dự phòng từ khách hàng trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam.

■ Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo yêu cầu tiết giảm sản lượng điện với mức 1 là 10%, mức 2 là 15% tới khách hàng thực hiện theo chương trình CMIS 3.0 đang vận hành. Hình thức kiểm soát sản lượng theo tần suất 3 ngày một lần hay 1 tuần một lần,... tùy theo mức độ căng thẳng của tình trạng thiếu hụt nguồn điện theo yêu cầu cụ thể của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Thỏa thuận với khách hàng trong trường hợp khách hàng sử dụng điện vượt sản lượng thì sẽ tự điều chỉnh bù vào thời gian sau đó.

- Tổ chức làm việc với khách hàng mua điện ở cấp điện áp 110kV để thỏa thuận giữa các Nhà máy về lịch sản xuất luân phiên để đảm bảo sản lượng, công suất tiết giảm theo yêu cầu của hệ thống điện và phù hợp với đặc thù dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng do trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu của hệ thống điện.

b. Công tác chuẩn bị:

- Triển khai thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), thỏa thuận với khách hàng thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

- Ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện năm 2020 đối với khách hàng (có từ hai phân kỳ ghi chỉ số trong tháng trở lên) có công suất và sản lượng theo tháng thay đổi tăng trên 3%.

- Rà soát khách hàng lớn để ký kết lại phụ lục hợp đồng mua bán điện có thỏa thuận các mức giảm sản lượng: mức 1 là 10%, mức 2 là 15% nhu cầu thực tế đã được xác định.

- Thống kê nguồn diesel dự phòng các khách hàng lớn để phối hợp sẵn sàng huy động hỗ trợ ngành điện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, thống nhất danh sách các cơ quan, đơn vị sử dụng điện quan trọng để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ưu tiên cấp điện năm 2020.

- Chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phương án điều hòa tiết giảm điện một cách công khai, minh bạch và hợp lý. Kịp thời phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị điện lực và các cơ quan ban ngành liên quan để tăng cường tuyên truyền an toàn điện và thực hiện tiết kiệm điện.

- Giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện theo kế hoạch, phương án cung cấp điện trong năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đối với ngành điện (Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu):

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp điện liên tục, ổn định cho các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện. Triển khai đầu tư xây dựng các lộ xuất tuyến đường dây cấp điện ưu tiên cho các đơn vị sử dụng điện quan trọng.

- Tăng cường thực hiện đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt để đáp ứng tốt nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội năm 2020, không để xảy ra quá tải cục bộ hệ thống điện phân phối trên địa bàn bàn tỉnh, đảm bảo cấp điện ổn định cho các dự án kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp và các công trình dầu khí và dịch vụ dầu khí trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải điện (DR) để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện khu vực.

- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và giới thiệu cho các khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý về nội dung, mục tiêu và lợi ích của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo Quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Thường xuyên làm việc với các khách hàng sử dụng điện để thông báo tình hình thiếu điện (nếu có), vận động các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tự tiết giảm, tiết giảm luân phiên, huy động các nguồn máy phát dự phòng để hỗ trợ ngành điện trong bối cảnh khó khăn khi thiếu điện xảy ra (nếu có).

- Tổ chức làm việc với các Nhà máy sản xuất (tôn, thép...) sử dụng cấp điện áp 110kV để giao và giám sát sản lượng điện tiêu thụ, sắp xếp thỏa thuận lịch tự tiết giảm luân phiên (nghỉ sản xuất luân phiên) giữa các nhà máy.

- Lập, sắp xếp lịch điều hòa tiết giảm một cách hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng phụ tải nhằm hạn chế cắt điện sinh hoạt vào ngày cuối tuần, đảm bảo cấp điện ổn định cho các khu du lịch trọng điểm, các dự án cảng biển vào những ngày có tàu lớn đến trung chuyển hàng hóa, kỳ thi Tốt nghiệp THPT hằng năm, các dịp Lễ, Tết và sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho UBND tỉnh và Sở Công Thương về tình hình cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phân bổ sản lượng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và theo kế hoạch cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp BR-VT:

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp biết, hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, thực hiện tốt việc tiết giảm điện nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện.

- Yêu cầu, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện tự tiết giảm điện, tiết giảm điện luân phiên nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện.

4. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn để thiết lập chế độ chiếu sáng hợp lý theo từng mùa, từng khu vực.

- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện trên địa bàn, báo cáo Sở Công Thương đột xuất, định kỳ hàng tháng để quản lý.

- Tăng cường tuyên truyền an toàn điện, nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân.

5. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hộ sử dụng điện sinh hoạt:

- Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp: thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:

■ Xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

■ Chủ động tự tiết giảm điện, phối hợp tiết giảm luân phiên để đảm bảo thực hiện phù hợp theo sản lượng điện, công suất đã thỏa thuận tiết giảm.

■ Tích cực tham gia, đồng hành cùng ngành điện trong việc thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đầu tư phát triển năng lượng điện mặt trời trên mái nhà để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

■ Thống kê, tổng hợp tình hình cung cấp điện bị gián đoạn đột xuất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gửi Sở Công Thương biết, quản lý.

- Đối với hộ sử dụng điện ánh sáng sinh hoạt: cần hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện năng, tự cắt giảm các thiết bị điện không thực sự cần thiết./.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh)

Bảng 1: Kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trong năm 2020

Đơn vị: kWh

Năm 2020

Điện nhận lưới 22kV

Điện nhận lưới 110kV

Điện nhận toàn tỉnh

Diesel Côn Đảo

Tháng 1

315.139.234

256.212.458

571.351.692

1.806.692

Tháng 2

258.408.553

190.767.597

4491.76.150

1.829.282

Tháng 3

357.903.697

267.497.661

625.401.358

2.770.236

Tháng 4

364.561.864

249.263.142

613.825.006

2.678.533

Tháng 5

365.132.084

264.105.119

629.237.203

2.744.493

Tháng 6

349.374.494

236.805.952

586.180.446

2.482.063

Tháng 7

346.585.234

244.934.243

591.519.477

2.692.423

Tháng 8

343.768.720

266.787.926

610.556.646

2.872.141

Tháng 9

334.540.367

241.690.517

576.230.884

2.859.763

Tháng 10

364.989.529

203.763.766

568.753.295

2.846.971

Tháng 11

364.989.529

203.763.766

568.753.295

2.750.152

Tháng 12

364.989.529

203.763.766

568.753.295

2.846.971

06 Tháng mùa khô

2.025.992.406

1.371.268.390

3.397.260.796

1.4681.866

06 Tháng mùa mưa

2.104.390.429

1.458.087.523

3.562.477.951

16.497.854

Tổng cộng

4.130.382.835

2.829.355.913

6.959.738.748

31.179.720

Bảng 2: Điện thương phẩm của 5 thành phần:

Đơn vị: kWh

Năm 2020

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

ng nghiệp xây dựng

Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng

Quản lý tiêu dùng

Khác

Tổng cộng

Tháng 1

18.546.513

410.897.210

16.193.113

45.386.726

67.8964.96

558.920.05

Tháng 2

18.197.285

319.059.532

15.712.136

43207.717

58.977.837

455.154.50

Tháng 3

14.285.653

444.470.608

17.657.283

76.479.136

17.961.389

570.854.06

Tháng 4

15.182.394

447.829.469

22.026.715

91.732.384

19.865.515

596.636.47

Tháng 5

14.167.442

445.269.653

23.027.082

101.173.905

20.031.333

603.669.41

Tháng 6

11.948.758

429.859.564

24.216.084

100333732

19037533

585.395.67

Tháng 7

10.572.013

424.615.611

23.560.644

91.219.279

18.064.322

568.031.86

Tháng 8

10.440.883

452.586.597

23.708.860

89.028.717

18.307.502

594.072.55

Tháng 9

10.893.942

433.105.465

21.781.522

87.266.611

18.039.070

571.086.60

Tháng 10

12.738.448

405.608.763

20.618.448

77.261.615

23.945.519

540.172.79

Tháng 11

12.738.448

405.608.763

20.618.448

77.261.615

23.945.519

540.172.79

Tháng 12

12.738.448

405.608.763

20.618.448

77.261.615

23.945.519

540.172.79

Tổng cộng

162.450.226

5.024.520.000

249.738.782

95.7613.052

33.0017.555

6.724.339.61

Bảng 3: Trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ:

Điện lực

Công suất vận hành (MW)

CÔNG SUẤT (MW) CẮT KHẨN CẤP KHI CÓ LỆNH CỦA ĐỘ Ở CẤP ĐIỆN ÁP 22kV

9h - 11h

5%

10%

15%

20%

25%

30%

TP. Vũng Tàu

140

7,0

14,0

21,0

28,0

35,0

42,0

Bà Rịa

20

1,0

2,0

2,9

3,9

4,9

5,9

Châu Đức

105

5,3

10,5

15,8

21,0

26,3

31,5

TX Phú Mỹ

290

14,5

29,0

43,5

58,0

72,5

87,0

Long Điền

35

1,8

3,5

5,3

7,0

8,8

10,5

Đất Đỏ

15

0,8

1,5

2,3

3,0

3,8

4,5

Xuyên Mộc

45

2,3

4,5

6,8

9,0

11,3

13,5

Côn Đảo

4

-

-

-

-

-

-

Công ty Điện lực BR-VT

654

32

65

97

130

162

195

Bảng 4: Trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 21 giờ:

Điện lực

Công suất vận hành (MW)

CÔNG SUẤT (MW) CẮT KHẨN CẤP KHI CÓ LỆNH CỦA ĐIỀU ĐỘ Ở CẤP ĐIỆN ÁP 22kV

14h - 21h

5%

10%

15%

20%

25%

30%

TP Vũng Tàu

130

6,5

13,0

19,5

26,0

32,5

39,0

Bà Rịa

18

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

Châu Đức

95

4,8

9,5

14,3

19,0

23,8

28,5

TX Phú Mỹ

275

13,8

27,5

41,3

55,0

68,8

82,5

Long Điền

30

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

Đất Đỏ

12

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

Xuyên Mộc

40

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Côn Đảo

4

-

-

-

-

-

-

Công ty Điện lực BR-VT

604

30

60

90

120

150

180

Ghi chú: Trong trường hợp mất xảy ra mất cân đối cung cầu của hệ thống điện, các khách hàng ở cấp điện áp 110kV phải thực hiện thỏa thuận thống nhất lịch sản xuất luân phiên đảm bảo tiết giảm tối thiểu 15% nhu cầu phụ tải.