Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 964/TTr-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng;

- Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. Các thành viên Hội đồng:

- Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Mời các Ông (Bà) tham gia thành viên Hội đồng:

- Ông Phạm Nhật Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Bà Phan Thị Huế, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ông Võ Văn Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh;

- Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Vĩnh Sinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

4. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Văn Khuê, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoạt động theo quy chế được UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động của Hội đồng.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng đặt tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

4. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh; CV: KNNV;
- Lưu; VT, DN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao