Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 02/2012/CT-UBND NGÀY 22/11/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CẤM TÀNG TRỮ, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN, TRAO ĐỔI, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÂY THUỐC PHIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 188/TTr-CAT-PV01 ngày 05 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục V03 - Bộ Công an;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, ĐH30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh