Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUY ĐỊNH SỐ 1938/QĐ-UB NGÀY 12/9/2003 CỦA UBND TỈNH VỀ XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN QUY ƯỚC CỦA THÔN VÀ KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quy định số 1938/QĐ-UB ngày 12/9/2003 của UBND tỉnh về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước của thôn và khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lý do: Các căn cứ pháp lý của Quy định đã hết hiệu lực; việc thực hiện Quy định không phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quy định 1938/QĐ-UB về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước của thôn và khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  • Số hiệu: 2214/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
  • Người ký: Võ Văn Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản