Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2213/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CỬ ỨNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 300 TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐI HỌC CAO HỌC TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (AIT) THÁI LAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TU ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ giai đoạn 2001 - 2005 ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Điều hành Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Công văn số 560/CV-TC ngày 14 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cử ứng viên Ngô Hệ Chính đi học Thạc sĩ Quản trị Công nghiệp tại Học viện Công nghệ Châu á (AIT) Thái Lan theo 2 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 : học tại Trung tâm Học viện Công nghệ Châu á tại Việt Nam, từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 5 năm 2005 ;

- Giai đoạn 2 : học tại Học viện Công nghệ Châu á tại Thái Lan, từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006 ;

Chi phí đào tạo theo quy định của Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Điều hành Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ và ứng viên Ngô Hệ Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Sở Khoa học và Công nghệ
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân