Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2211/QĐ-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 23 quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,
Xét đề nghị tại văn bản số 409/SCN-QLĐ ngày 13/8/2007 của Sở Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1275/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các lĩnh vực:

a- Tư vấn đầu tư xây dựng, giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

b- Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

c- Hoạt động phân phối điện tại nông thôn.

d- Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Điều 2. Về trình tự cấp giấy phép hoạt động điện lực thực hiện theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Sở Công nghiệp, Sở Tài chính, Điện lực Long An; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1275/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực ./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu VT, SoCN, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân