Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỆN LỰC TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1026/TTr-SCT ngày 07/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 Quy trình nội bộ một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Điện lực Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Điện lực Quảng Nam hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Công Thương;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- TCT Điện lực miền Trung;
- Trung tâm QTI (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).
C:\Users\Admin\OneDrive\Nam 2020\Quy trinh noi bo\2.So Cong Thuong\ Lien thong Dien Luc\Quy trinh NB lien thong Dien luc.docx

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỆN LỰC TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2207 /QĐ-UBND ngày 12 /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số 01: liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp đối với công trình khách hàng đầu tư

TT

Thủ tục

Các bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian giải quyết (ngày)

Mô tả quy trình thực hiện

Ghi chú

1

Thỏa thuận đấu nối

1

Nộp hồ sơ cấp điện

Tổ chức/ công dân

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tiếp nhận hồ sơ, hẹn khảo sát và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa Điện Lực Quảng Nam (QnaPC)

01 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo

được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công

* Chuyển hồ sơ điện tử khảo sát cho các đơn vị theo phân cấp.

2

Khảo sát hiện trường

Điện lực

04 giờ

Liên hệ khách hàng khảo sát hiện trường, thống nhất phương án đấu nối; chuyển kết quả khảo sát về PKT. Chuyển hồ sơ điện tử kèm file scan phiếu khảo sát

3

Thẩm định phương án đấu nối

Phòng Kỹ thuật

04 giờ

Thẩm định kết quả khảo sát hiện trường và đề xuất phương án đấu nối. Chuyển hồ sơ điện tử kèm file scan phiếu khảo sát

4

Dự thảo Thỏa thuận đấu nối

Phòng Kinh doanh

04 giờ

Căn cứ kết quả thẩm định phương án đấu nối:

- Trường hợp phương án đấu nối không đảm bảo, dự thảo văn bản trả lời khách hàng

- Trường hợp phương án đấu nối đảm bảo, dự thảo Thỏa thuận đấu nối

5

Ký phê duyệt trả kết quả

Giám đốc QNaPC

02 giờ

Lãnh đạo QNaPC ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

- Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

2 ngày

 

2

Xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực

 

Nộp hồ sơ

Khách hàng

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm.

1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

2

Điều phối/ phân phối công việc

Trưởng phòng QLNL Sở Công thương

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

3

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng QLNL Sở Công thương

08 giờ

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

2 ngày

 

3

Cấp phép chấp thuận xây dựng công trình

1

Nộp hồ sơ

Khách hàng

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua

Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại cấp huyện;

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

2

Điều phối/ phân phối công việc

Sở Xây dựng/ Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

3

Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Phòng chức năng thuộc Sở Xây dựng/ Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

4 ngày

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng chức năng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp.

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở Xây dựng/ Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo cơ quan chức năng ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

5 ngày

 

4

Cấp phép thi công công trình

 

Nộp hồ sơ

Khách hàng

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua

Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Thống nhất thủ tục và thời gian thực hiện tại tất cả các cấp.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại phân cấp giải quyết UBND cấp huyện, BQL Khu KTM

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm

1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

2

Điều phối/ phân phối công việc

Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

 

3

Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

04 ngày

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng chức năng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo cơ quan chức năng ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

5 ngày

 

5

Nghiệm thu đóng điện, ký kết Hợp đồng mua bán điện

1

Nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu

Khách hàng

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua

Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Hồ sơ gốc được hậu kiểm tại thời điểm nghiệm thu công trình.

- Chủ trì nghiệm thu có trách nhiệm thu thập hồ sơ gốc bàn giao cho đơn vị QLVH

Tiếp nhận hồ sơ, hẹn khảo sát và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công

* Chuyển hồ sơ cho bộ phận thẩm định

2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Kỹ thuật

04 giờ

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện bước tiếp theo

3

Ký phê duyệt tổ chức nghiệm thu

Lãnh đạo QNaPC

02 giờ

Lãnh đạo QNaPC ký phê duyệt: Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Lãnh đạo ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo.

4

Chuyển Hợp đồng MBĐ cho khách hàng, thông báo thời gian nghiệm thu

Bộ phận Một cửa QNaPC

04 giờ

- Chuyển Hợp đồng MBĐ cho khách hàng ký và nhận lại

- Thông báo thời gian tổ chức nghiệm thu để khách hàng tham gia

5

Tổ chức nghiệm thu

P. Kỹ thuật QNaPC

08 giờ

- Các bộ phận liên quan tổ chức nghiệm thu theo phiếu giao nhiệm vụ- Tiếp nhận lại HĐ đã ký từ KH (nếu có)- Gửi kết quả nghiệm thu về bộ phận GDKH.

6

Ghi nhận kết quả nghiệm thu, đóng điện

P. Kinh doanh QNaPC

04 giờ

- Ghi nhận kết quả nghiệm thu từ P. KT Công ty;

- Phát hành biên bản đóng điện

7

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

1 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

 

Tổng cộng

3 ngày

 

 

Quy trình nội bộ số 02: liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp đối với công trình ngành điện đầu tư

TT

Thủ tục

Các bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian giải quyết (ngày)

Mô tả quy trình thực hiện

Đề xuất

1

Thỏa thuận đấu nối

 

Nộp hồ sơ cấp điện (nhu cầu, vị trí, công trình)

Tổ chức/ công dân

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

1

Tiếp nhận hồ sơ, hẹn khảo sát

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công

* Chuyển hồ sơ điện tử cho các bộ phận liên quan

2

Khảo sát hiện trường

Điện lực

04 giờ

Liên hệ khách hàng khảo sát hiện trường, thống nhất phương án đấu nối; chuyển kết quả khảo sát về PKT. Chuyển hồ sơ điện tử kèm file scan phiếu khảo sát

3

Thẩm định phương án đấu nối

Phòng Kỹ thuật

04 giờ

Thẩm định kết quả khảo sát hiện trường và đề xuất phương án đấu nối. Chuyển hồ sơ điện tử kèm file scan phiếu khảo sát

4

Lập phương án đầu tư

Phòng Quản lý đầu tư

04 giờ

Căn cứ kết quả thẩm định phương án đấu nối:

- Trường hợp phương án đấu nối không đảm bảo, dự thảo văn bản trả lời khách hàng

- Trường hợp phương án đấu nối đảm bảo, lập phương án đầu tư và hợp đồng đầu tư

5

Ký phê duyệt trả kết quả

Giám đốc QNaPC

02 giờ

Lãnh đạo QNaPC ký phê duyệt:

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp điện, có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp đủ điều kiện cấp điện: Lãnh đạo ký phê duyệt cấp điện, HĐĐT và thực hiện bước tiếp theo

6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

2

Xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực

1

Nộp hồ sơ

QNaPC

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm.

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định,

thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

2

Điều phối/ phân phối công việc

Trưởng phòng QLNL Sở Công thương

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

 

3

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng QLNL Sở Công thương

08 giờ

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

2 ngày

 

3

Cấp phép chấp thuận xây dựng công trình

1

Nộp hồ sơ

QNaPC

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại cấp huyện;

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định,

thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

2

Điều phối/ phân phối công việc

Sở Xây dựng/ Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

 

3

Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Phòng chức năng thuộc Sở Xây dựng/ Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

4 ngày

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng chức năng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp.

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở Xây dựng/Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo cơ quan chức năng ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

5 ngày

 

4

Cấp phép thi công công trình

1

Nộp hồ sơ

Khách hàng

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Quy trình số 2, 3 và 4 có thể được thực hiện đồng thời.

- Thống nhất thủ tục và thời gian thực hiện tại tất cả các cấp giải quyết.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại phân cấp giải quyết UBND cấp huyện, BQL Khu KTM

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- Hồ sơ gốc được phép hậu kiểm

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

* Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định,

thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công thông qua kết nối giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo dõi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

2

Điều phối/ phân phối công việc

Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp cho công chức được phân công

3

Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

04 ngày

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo phòng chức năng xem xét kết quả giải quyết TTHC. Chuyển hồ sơ điện tử đồng thời chuyển hồ sơ trực tiếp

4

Ký phê duyệt trả kết quả

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải / UBND cấp huyện/ BQL Khu KTM

02 giờ

Lãnh đạo cơ quan chức năng ký phê duyệt:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo

5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

02 giờ

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân tổ chức đến nhận trả kết quả.

 

Tổng cộng

 

5 ngày

 

5

Nghiệm thu đóng điện, ký kết Hợp đồng mua bán điện

1

Nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu

Khách hàng

,QNaPC

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm HCC tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh

- Triển khai dịch vụ trực tuyến mức độ 4

- Hồ sơ gốc được hậu kiểm tại thời điểm nghiệm thu công trình. Chủ trì nghiệm thu có trách nhiệm thu thập hồ sơ gốc bàn giao cho đơn vị QLVH

Tiếp nhận hồ sơ, hẹn khảo sát

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

* Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, thì bộ phận tiếp nhận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần, đầy đủ, chính xác.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ phải nêu rõ

lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Bộ phận Một cửa xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thì Bộ phận Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới người dân qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Một cửa lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển cho phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo phân công

2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Kỹ thuật

04 giờ

Thực hiện xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản đề nghị bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện bước tiếp theo

3

Ký phê duyệt tổ chức

nghiệm thu

Lãnh đạo

QNaPC

02 giờ

Lãnh đạo QNaPC ký phê duyệt: Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản phản hồi cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Lãnh đạo ký phê duyệt và thực hiện bước tiếp theo.

4

Chuyển Hợp đồng MBĐ cho khách hàng, thông báo thời gian nghiệm thu

Bộ phận Một cửa QNaPC

04 giờ

- Chuyển Hợp đồng MBĐ cho khách hàng ký và nhận lại

- Thông báo thời gian tổ chức nghiệm thu để khách hàng tham gia

5

Tổ chức nghiệm thu

P. Kỹ thuật QNaPC

08 giờ

Các bộ phận liên quan tổ chức nghiệm thu theo phiếu giao nhiệm vụ.

6

Ghi nhận kết quả nghiệm thu, đóng điện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

03 giờ

Ghi nhận kết quả nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ đóng điện và phát hành thông báo đóng điện công trình

7

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa QNaPC

01 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

 

Tổng cộng

3 ngày