Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHUYÊN NGÀNH TƯ VẤN ĐỀ XUẤT DANH MỤC VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2017 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC Y DƯỢC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 823/SKHCN-QLKH ngày 06 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành Lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đề xuất danh mục và xác định yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, y dược (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, lựa chọn đề xuất danh mục và cho ý kiến về mục tiêu, yêu cầu khoa học của sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học y dược.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho các thành viên Hội đồng để nghiên cứu trước cuộc họp ít nhất 05 ngày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các ông (bà) có tên ở Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh:
- VP: CVP, PCVP Đ.N.Trân:
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHUYÊN NGÀNH TƯ VẤN ĐỀ XUẤT DANH MỤC NHIỆM VỤ NĂM 2017 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC Y DƯỢC
(Kèm theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

Ông Nguyễn Dung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch

2

Ông Trần Ngọc Nam

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Chủ tịch

3

Ông Nguyễn Duy Thăng

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Khắc Hoàn

Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy

Hiệu phó Trường Đại học Y Dược Huế

Ủy viên

6

Ông Phan Tiến Dũng

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Thanh Kiếm

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên

8

Ông Lê Đình Khánh

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Duy Thành

Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Văn Khiết

Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên

11

Ông Lê Văn Tỵ

Trưởng phòng QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên thư ký khoa học