Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220-TC/KBNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 220-TC/KBNN NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 1993 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍN PHIẾU KBNN LOẠI KỲ HẠN 6 THÁNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.
Căn cứ Quyết định số 07-HĐBT ngày 04-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.
Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1591-KTTH ngày 14-4-1993 về việc điều chỉnh lãi suất.
Căn cứ Quyết định số 79-QĐ-NH1 ngày 16-4-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Điều chỉnh mức lãi suất tín phiếu Kho bạc Nhà nước (loại kỳ hạn 6 tháng) từ 2,6%/tháng xuống 2,3%/tháng kể từ ngày 20 tháng 4 năm 1993.

Tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng đã phát hành trước ngày 20-4-1993 được hưởng lãi suất 2,6%/tháng kể từ ngày phát hành đến ngày đến hạn thanh toán.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Chi cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ phát hành tín phiếu KBNN và người mua tín phiếu KBNN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Hồ Tế

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 220-TC/KBNN năm 1993 điều chỉnh lãi suất tín phiếu Khoa bạc Nhà nước loại kỳ hạn 6 tháng do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • Số hiệu: 220-TC/KBNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/04/1993
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Hồ Tế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/04/1993
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản