Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2019/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BÃI ĐỖ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận ti hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư s 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 159/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi khoản 2 Điu 2, khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“2. Tổ chức của bãi đỗ xe gồm:

a) Nhà điều hành (nếu có).

b) Nhà bảo vệ.

c) Sân bãi đỗ xe.

d) Cổng ra, vào bãi đỗ xe.

e) Nhà vệ sinh.

g) Trạm bảo dưỡng sửa chữa ô tô, trạm rửa xe (nếu có).

h) Cây xanh và hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin.”

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận văn bản đề nghị công bố bãi đỗ xe; sau khi nhận văn bản của chủ đầu tư bãi đỗ xe, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Bãi đỗ xe đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định công bố đưa bãi đỗ xe vào khai thác theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp bãi đỗ xe không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật hiện hành thì ghi rõ trong biên bản kiểm tra các tiêu chí không đạt và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác bãi đỗ xe.”

3. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“3. Sở Tài chính

Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị khai thác bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh về đăng ký, kê khai, niêm yết giá dịch vụ tại bãi đỗ xe.”

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 3 và Phụ lục số 2 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Th
ường trực Tnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Lã
nh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Tru
ng tâm Thông tin - Công báo tnh;
- Vnp
ti Office;
- Lưu
: VT, KTTH, CV(gt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn