Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 56/TTr-SGTVT, ngày 24 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành.

1. Quyết định số 2613/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

2. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ khoản 2, khoản 3, điều 6 của Quyết định số 2613/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

3. Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với việc bãi bỏ văn bản.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào danh mục để công bố theo quy định đối với các văn bản bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, 2.10.04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời